יום שני, 12 במרץ 2012

שו"ת הלכות פורים מאת הרב הגאון שלמה אבינר

הלכות פורים לחייל- הרב הגאון שלמה אבינר

*עיין על כל שאלה קו לחייל של הרבנות הצבאית – 057-817-5767

דין עם נכרי- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: למדתי שמי שיש לו עסק עם נכרי לא יעסוק בזה בחודש אב וכן יעסוק בזה בחודש אדר.  לפי זה, האם יש בעיה בצה"ל להילחם באב וכדאי להילחם באדר?
ת: לא שייך.  צה"ל אינו עסק אלא מצוה.

שקלים- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: לא יכולנו לקרוא פרשת שקלים.  אפשר להשלים בשבת אחרת?
ת: לא.  כי נקבע באותה שבת.  מ"ב תרפה ב.  גם לא פרשת החודש.

זכור- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: לא יכולנו לקורא זכור בשחרית, אפשר במנחה?
ת: כן.  השלישי.  קשרי מלחמה ג נב.
ש: אין לנו מנין.  האם להתאמץ ללכת למקום אחר לשמוע זכור?
ת: כן.  כמה שאפשר.  אם אי אפשר לקרוא בלי מנין, אז מחומש, בלי ברכה.  כה"ח תרפה ז.  מ"ב יז.
ש: מותר לצאת מחוץ מתחום לשמוע זכור?
ת: לא.  אבל אפשר להניח עירוב תחומים.  אך אם יש עשרה חיילים, מותר לצאת מן התחום עד 11 ק"מ מדין מחנה.  משיב מלחמה א ד.
ש: לא יכולנו לקרוא זכור.  יש השלמה במשך השנה?
ת: בפורים ב"יבוא עמלק", והקורא יכוון להוציאו בזה.  מ"ב תרפה טז.  אם אי אפשר, אז בפרשת כי תצא, וכן הקורא יכוון להוציאו.
ש: אני יכול לקבל חופש לקריאת זכור או למגילה.  מה עדיף?
ת: מחלוקת.  עדיף זכור.  קשרי מלחמה ג נא.
ש: חיילת חייבת בזכור?
ת: לא, כי לא חייבת במלחמה לכן גם לא בזכור (ספר החינוך תרג.  שו"ת אבני נזר או"ח תקט – רשם מ"צ).  ועוד סיבות.  ויכולה להחמיר. אפשר גם מחומש.  קשרי מלחמה ד ל.
ש: האם יש לקרוא זכור בכל ההברות?
ת: יוצאים ידי חובה בכל הברה (מועדים וזמנים ו צז.  שו"ת עשה לך רב ו כב. הליכות שלמה – מועדים א שכג.  הגרי"ש אלישיב בוישמע משה רכו – רשם מ"צ).

עמלק- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: האם יש עדיין מצות מחיית עמלק?
ת: כן.  אך אינינו יודעים מיהו.  וגם קודם יש להקים מלכות ישראל.  רמב"ם הלכות מלכים א א-ב (ולגבי מה שאמר הגרי"ד סולוביצ'יק בשם אביו ר' משה שכל מי שרוצה להשמיד את עם ישראל יש לו דין [ס' חמש דרשות.  קול דודי דופק הערה 23. נפש הרב פז], דעתו של רבנו הרב צבי יהודה לא היתה נוחה מזה, ואמר שאינו אלא דרוש ויש להימנע מלומר דברים כאלו.  מלומדי מלחמה 24 – רשם מ"צ).

פרה- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: לא יכולנו לקרוא פרה.  אפשר להשלים?
ת: יחד עם פרשת החודש.  כה"ח תרפה י כב.

תענית אסתר- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: האם חייל שממלא תפקיד צבאי חייב לצום?
ת: כן, בתנאי שזה לא פוגע בתפקיד.  אם זה פוגע, יאכל וישתה רק ההכרחי.
ש: האם כדי לצום, מותר לחייל דתי להחליף שמירה או כל תפקיד עם חייל שממילא לא צם?
ת: כן.  טוב מאוד.  כך הוא יאכל בהיתר (משיב מלחמה ב קמ.  קשרי מלחמה א עח.  וע' שו"ת אגרות משה או"ח ד עט – רשם מ"צ).
ש: האם מותר אימון שיחייב לאכול ולשתות?
ת: אין לקבוע אימון כזה ביום צום אלא אם כן הוא דחוף והכרחי.  קשרי מלחמה ב פז-צ.
ש: האם בקורס חובשים מותר לקבל עירוי בתרגיל?
ת: כן.  אין זה אוכל.  כחיצים ביד גיבור א 108.
ש: אם אני בכוננות, אני יכול לאכול מראש?
ת: לא.  רק לשמור אוכל מוכן.  רק אם יש כוננות גבוהה ולא יהיה זמן לאכול, אז לאכול מראש.
ש: האם מותר לטבח לבשל?
ת: כן.  כי אולי מותר לחיילים לאכול בגלל תפקידם, ובלפני עור, תולים.  כחיצים ביד גיבור א 104.
ש: האם מותר לפתוח שק"ל?
ת: לאכילה מידית אסור.  ארוז, מותר, כי תולים.  כנ"ל.
ש: מותר לעשות אירוע משמח?
ת: לא.  זה יום תשובה.
ש: וליל הצום?
ת: מותר.
ש: האם מותר להתרחץ?
ת: כן.
ש: חייל שמותר לשתות מפני פעולות מבצעית, מותר לו גם לאכול?
ת: לא.  עיין שו"ע או"ח תריב ב.
ש: מי שמוכרח לאכול מסיבות צבאיות, יכול לאכול כמה שירצה?
ת: כן.  אין שיעורים.  אבל רק מזון פשוט ולא מעדנים.
ש: ואז לאכול בחדר אוכל של הצבא?
ת: בצד בצנעה.
ש: אם אכלתי מסיבות מבצעיות, והסתיימה המשימה, האם עליי לחזור לצום?
ת: כן.  זו חובה על כל רגע.  שו"ע או"ח תקעד ג.  מ"ב ו.
ש: מותר לצחצח שיניים ולשטוף פה?
ת: כן.  בלי לבלוע מים (שו"ת מנחת יצחק ד קט – רשם מ"צ).

מחצית בשקל- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: כמה יש לתת למחצית השקל?
ת: יש מנהגים שונים: א. כל סכום.  ב. חצי מטבע שקל.  ג. שלשה חצי שקלים.  ד. 10 גרם כסף שהם עתה 50 שקל.
פרוז בן יומו- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: אם אני נוסע מירושלים למקום אחר או להיפך – מה השעה הקובעת?
ת: עלות השחר.

קריאת מגילה- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: האם מותר לאכול לפני קריאת מגילה אם רעבים עקב פעילות צבאית?
ת: טעימה מותרת.  פירות.  לחם כזית, פחות משני קופסאות גפרורים.  אם מאוד רעבים, אפשר לאכול רגיל, אך למנות תזכורת או לכונן שעון עם צלצול.
ש: אם אי אפשר לקרוא מגילה בפורים האם אפשר להקדים?
ת: כן.  יש כמה אופנים.  לשאול רב צבאי (פסקי הלכות צבא – 229 – רשם מ"צ).
ש: אם מאוד עייפים מותר לישון לפני קריאת מגילה?
ת: לא.  ובלית ברירה למנות חייל שיעורר.
ש: מה דין מי שנרדם בכמה מילים בזמן קריאת המגילה?
ת: ישלים מהר בקריאה מתוך ספרו עד שישיג את שליח הציבור.  טוב לעקוב תמיד עם האצבע.  מ"ב תרפט ה.
ש: מי שלא קרא ליל פורים, עד מתי יכול לקרוא?
ת: עלות השחר.
ש: אם אני יכול לשמוע מגילה ביום או בלילה, מה עדיף?
ת: יום כי היא יותר עיקרי.  שע"ת תרפז א.
ש: ממתי אפשר לקרוא מגילה בפורים?  ועד מתי?
ת: הנץ החמה.  בשעת הדחק עלות השחר.  עד השקיעה.  בשעת הדחק, עוד 10 דקות.  ילקוט יוסף מועדים רפג.
ש: אם באמצע מגילה הוכרחנו להפסיק מסיבה צבאית, יש לחזור להתחלה?
ת: לא.  קראה לסירוגין יצא.  אם אין היסח דעת ממש.  שו"ע או"ח תרצ א (קשרי מלחמה א עז – רשם מ"צ).
ש: אם הפסדנו לגמרי מגילה אפשר להשלים אחר כך?
ת: בט"ו בלי ברכה.  שו"ע תרפח ח.  מ"ב כג.
ש: מה לעשות אם יש כמה מילים פסולות במגילה?
ת: לקרוא בצורה נכונה אותן מילים בעל פה.
ש: חייל שלא מבין טוב עברית יצא ידי חובה?
ת: כן, אם הקשיב.
ש: אפשר לשמוע דרך רדיו או רמקול או מכשיר קשר?
ת: לא לרוב הפוסקים, כי זה לא קול אדם ישיר לכן מותר רק בלית ברירה (שו"ת מנחת שלמה א ט.  שו"ת אגרות משה או"ח ב קח.  שו"ת מנחת יצחק ב קיג.  שו"ת ציץ אליעזר ח יא – רשם מ"צ).

מתנות לאביונים ומשלוח מנות- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: כיצד לתת מתנות לאביונים?
ת: תן לפני כן למישהו שתמנה אותו שליח והוא יתן בו ביום.  אם לא הספקת, אז תפריש בפורים ותן לאחר מכן.
ש: איך לתת משלוח מנות?
ת: תן 2 מנות מזון פרטיות שלך לחבר.  ואם אין, אז תן אוכל שקיבלת מצה"ל.  שו"ע תרצד ד (ואפשר לדמות עניין זה למה שכתב הג"ר שלמה גורן במשיב מלחמה ב שלד שחייל אבל יכול לקרוע את מדי הצבא, מפני שהן נתנו לו לכל המצבים שהוא עלול להיות בהם.  הג"ר אבי רונצקי, כחיצים ביד גיבור ב 94 – רשם מ"צ).  או תמנה שליח כנ"ל כמו במתנות לאביונים.
ש: איזה ערך צריך להיות במשלוח מנות?
ת: משהו מכובד על פי המקום והזמן.

סעודה- הרב הגאון שלמה אבינר
ש: האם חייבים לאכול בשר או עוף?
ת: אם זה טעים לך וכמובן אם יש.
ש: כמה יין חייבים לשתות אם זה פוגע בתפקיד הצבאי?
ת: קצת.  די ביותר מן הרגיל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה