יום רביעי, 28 במרץ 2012

שות מסרונים מס' קט

שות מיסרונים- שלמה אבינר
(דף קט)

חב"ד
ש: מותר לקרוא עיתון של חב"ד בו מוזכר הרבי שליט"א על אף שהוא מת?
שלמה אבינר: כן, זה לא קשור.  אלו דברי תורה.

מכנסי אישה
ש: למה אסור לאשה ללבוש מכנסיים?
שלמה אבינר: איסור לא ילבש.
ש: ואם אלו מכנסי נשים?
שלמה אבינר: זה איסור מהותי בסוג הבגד (שו"ת יביע אומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).

ברכות השחר
ש: האם מותר להתפלל ברכות השחר בישיבה בשעת הדחק כגון בעיה גופנית?
שלמה אבינר: כן.  נהגו לומר בעמידה, אך אין מקור ברור.

חסד לגוי
ש: האם יש לעשות חסד גם לגויים?
שלמה אבינר: ודאי.  להיות טוב לכל.

ערבים
ש: האם יש בעיה בשלטים מות לערבים?
שלמה אבינר: חילול השם.  ודאי יש להילחם נגד אויבים המאיימים על חיינו, וזה תפקידו של צה"ל.  אבל חלילה להתבטא כך כלפי כל הערבים.  הם בני אדם.  מרן הרב קוק כתב באגרותיו לא לעורר שנאה בערבים.

קוראן
ש: האם מותר לזרוק את הקוראן לפח?
שלמה אבינר: לא.  יש שם דברי אמונה עם שם ד'.
ש: מותר להביע זלזול בו ברבים?
שלמה אבינר: ביקורת כן על מה שצריך.  לזכור דברי הרמב"ם שאין ייחוד - כלומר אמונה באל אחד - כייחוד הישמעאלים.

אבות קיימו תורה
ש: כיצד דברי חז"ל שהאבות קיימו מצוות מתיישבים עם סתירות שונות לכך?
שלמה אבינר: הם קיימו אותן בצורה של מידות.  תורה אור לבעל התניא.  ובאופן יוצא דופן, גם חרגו כהוראת שעה.  נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין.

דוא"ל לילדים
ש: האם מתאים שהיה דוא"ל לילדים קטנים?
שלמה אבינר: כן, אם משתמשים בצורה נכונה.

תפלה בבית-ספר
ש: בכיתה א בה יש אשכנזים וספרדים באיזה סידור להשתמש?
שלמה אבינר: כל ילד כמנהג אבותיו.

מזון אורגני
ש: כמה כסף יש להוציא כדי לקנות חזון אורגני?
שלמה אבינר: אין הוכחה מדעית שהוא יותר בריא.
ש: אבל דורות קדמונים שאכלו מזון כזה חיו הרבה יותר!
שלמה אבינר: הרבה פחות.  חצי או שליש מעכשיו.

תכנית מציאות
ש: אכן בתכנית מציאות התלהבות המגזר הדתי היא דמיונית כאילו יש כאן השפעה, אבל אולי מעז יצא מתוק?
שלמה אבינר: אולי.  ד' יודע להביא טוב מרע, אבל לנו אסור לעשות רע.

רדיפת הדתיים
ש: מה לעשות נגד רדיפת הדתיים בכל ענייני המדינה?
שלמה אבינר: להתרפא מתסביך רדיפה.

שם יהודה
ש: האם מותר למחוק את השם יהודה?
שלמה אבינר: כן.  אין זה שם ד'.

ספרי חשק
ש: אין אפשר ליישב את האיסור לקרוא ספרי חשק ולהרהר בעריות עם העובדה שהתנ"ך והמדרשים מלאים בתיאורים וסיפורים כאלה?
שלמה אבינר: ספרי קודש הם קודש בתוכן של קדושה ובלשון של קדושה.  ומי שרואה בהם דברים אחרים, אסור לו לקרוא אותם דברים.

בעל מציק
ש: בעלי מציק לי מאוד.  הוא אדם טוב, אך ככל שזה הזמן עובר הוא יותר מצער אותי?
שלמה אבינר: נושא מורכב למסרון.  אם תרצי, טלפני לאשתי.

מלכים ג
ש: האם יש ערך לימודי בספר מלכים ג וכן ספרים דומים של אותה מחברת: שבע אמהות, גמר טוב, הגר, לכבות את האהבה, גרעינים לבנים, וידוי?
שלמה אבינר: הם ספרי מלאי כפירה וניבול פה.

חסידות ברסלב
ש: מה לחשוב על חסידות ברסלב?
שלמה אבינר: זה חלק מן היהדות אבל לא כל היהדות.

נטיות הפוכות
ש: מרן הרב קוק כותב שנטיות הפוכות הן טבעיות.  שמונה קבצים ו צט.  האם זאת אומרת שאי אפשר לשנות?
שלמה אבינר: גם מידה רעה טבעית אפשר לשנות ומצוה לשנות, מצוה מן התורה של והלכת בדרכיו.  רמב"ם דעות א.

שרות לאומי
ש: רב חרדי אמר לי ששרות לאומי הוא ביהרג ואל יעבור, אך ברצוני ללכת.  מה לעשות?
שלמה אבינר: לכי למקום בו יש רב שנותן אישור שהכל כשר, או רבנית.  אגב, יש גם במוסדות חרדים בנות שעושות שרות לאומי.

נהרג על קידוש השם
ש: למה אדם שנהרג במלחמה או בפיגוע נחשב נהרג על קידוש השם, הרי קידוש השם זה כאשר אדם מחליט להעדיף עבודת ד' על חייו?
שלמה אבינר: יש סוגים שונים.  גם זה קידוש השם.  עיין סנהדרין מז א.  תהילים עט א רש"י.  שו"ת חת"ס יו"ד שלג.

ארבעים בכותל
ש: מה המקור של הסגולה של מ' יום בכותל?
שלמה אבינר: אין.  זה חדש (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).

נ נח נחמן
ש: הרב כתב שלנ-נח-נחמ-נמחן אין מקור.  המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!
שלמה אבינר: ידוע.  אלא שאין מקור לתוכן הפתק.
ש: הוא עצמו המקור?
שלמה אבינר: צריך מקור בתורה.  גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה.  ואם זה אמורא מה המקור במשנה.  וכן הלאה.

תענית דיבור
ש: מה המקור לתענית דיבור?
שלמה אבינר: אין מקור.  זה חדש.  המשנה ברורה כותב שראה זאת בספר אחד.  שו"ע או"ח תקעא א.
ש: האם מומלץ?
שלמה אבינר: יש לדבר בטבעיות עם אנשים, לומר שלום, ולשמור על שמירת הלשון.

חלום
ש: אם חלמתי חלום והוא קרה, זה סימן?
שלמה אבינר: לא.  אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו (פסקי תשובות רכ א – רשם מ"צ).

ציצית בחוץ
ש: אני מרגיש שהציציות בחוץ הם עבורי הצגה ולא באמת מה שיש לי בפנים?
שלמה אבינר: אז להוציא רק קצת.  עיין במשנה ברורה שצריך בחוץ.  וכן יש פוסקים ספרדים גדולים שסוברים כן (מ"ב ח כו.  כה"ח ח מג.  חסד לאלפים כד ג.  שו"ת עשה לך רב ג ב.  שו"ת וישב הים א ג – רשם מ"צ).

מופע זמר מעורב
ש: האם מותר ללכת למאורע זמר בו יושבים מעורב?  ומה לעשות אם נשים מתחילות לשיר?
שלמה אבינר: אין ללכת.  אם אין ברירה וחייבים, אז לשבת בצד.  אם נשים שרות, אז לצאת מיד.

תחפושת ציצית
ש: האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?
שלמה אבינר: כן.  כי נשים אינן חייבות בציצית.

תאות אכילה
ש: יש לי יצר תאות אכילה.  כיצד ניתן לפתור?
שלמה אבינר: קבוצת תמיכהO.A. , כלומר אכלני יתר אנונימיים.

תנועת נוער מעורבת
ש: על איזה איסור עוברים בתנועת נוער מעורבת?
שלמה אבינר: קצור שו"ע קנב ח-ט-י.

ערב רב
ש: כתוב בזוהר שקודם ביאת המשיח ישלטו ערב רב.  האם זהו שלטון ישראל?
שלמה אבינר: לא.  הם לא ערב רב אלא אחינו הנאמנים.  לא על זה מדבר הזוהר.  ועיין אבן שלמה יא ח.

ישיבה
כבוד רבו
ש: אם ראש הישיבה מעביר שיעור ואני חושב שהוא טועה, אפשר להביע דעתי?
שלמה אבינר: וודאי, אבל דרך כבוד וענווה.  כלומר, דרך שאלה: איני מבין את דברי הרב וכו'.

צבא וישיבה
ש: כמה שנים ללמוד בישיבה וכמה שנים להיות בצבא?
שלמה אבינר: זה אישי.  כל המרבה ללמוד תורה הרי זה משובח, כל אחד כפי יכולתו.  אור שמח ריש הלכות תלמוד תורה.

איזה ישיבה?
ש: מה עדיף – מכינה, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה?
שלמה אבינר: כל המרבה הרי זה משובח וכל אחד כפי יכולתו.  כל אחד כפי רצונו.  כתר תורה מונח לכל וכל מי שרוצה, יבוא ויקח.  רמב"ם תלמוד תורה ג א.

לימוד תורה באוזניות
ש: האם ללמוד תורה עם אוזניות שמונעות את הרעש בבית המדרש כדי להתרכז יותר בלימוד?
שלמה אבינר: חייבים לשאול את ראש הישיבה.  אמנם כך לומדים בישיבות בתוך רעש ויש להתרגל.

לימוד אמונה
ש: כמה שעות ללמוד אמונה כל יום?
שלמה אבינר: לשאול כל אחד ראש הישיבה שלו.  זה גם עניין אישי.  רבנו הרב צבי יהודה היה אומר ללמד לא פחות משעה ולא יותר משעתיים.

עיסוקים לתלמיד ישיבה
ש: האם תלמיד ישיבה יכול גם לעסוק בפיתוח כשרונותיו כגון נגינה, קריאת ספרים ולימודי מדעים?
שלמה אבינר: במימון נמוך כי כרגע עבודתו היא לימוד תורה.  ולשאול ראש הישיבה.

בילוי לתלמיד ישיבה
ש: האם מותר לתלמיד ישיבה ללכת לבלות במסעדה?  אנא מקור.
 שלמה אבינר: אתה חייב לשאול ראש ישיבה שלך.

מוסיקה בבית-המדרש
ש: האם מותר להשמיע לעצמי מוסיקה של שירי קודש באוזניות בהמדרש או יש בזה ביזוי?
 שלמה אבינר: צריך חרדת קודש אבל חייבים לשאול ראש הישיבה.

לימוד קבלה
ש: האם מותר ללמוד קבלה בישיבה עם רב?
שלמה אבינר: לימוד קבלה הוא ליחידי יחידים (משנה חגיגה פרק ב.  שו"ע יו"ד רמו ד – רשם מ"צ), אבל בישיבה ברור שראש הישיבה הוא המחליט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה