יום שישי, 25 במאי 2012

הרב אבינר- שות מס' 18

טבילה בליל שבועות
ש: האם חייבים לטבול ליל שבועות?
הרב אבינר: זה מנהג טוב.  שער הכוונות (עח א).  אך לא חייבים.  וגם לשפיכת ט' קבים יש ערך, כלומר מקלחת חזקה (עי' שו"ת דברי יציב או"ח יג.  שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד.  שבט הלוי ח כד. חזון עובדיה יו"ט שו.  פסקי תשובות שכו הערה 14.  אמנם הגרח"ק אמר בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהוי כג' כלים – רשם מ"צ).

הדלקת נרות
ש: נשים שמדליקות ואחר כך מברכות, מה הדין בערב יום טוב?
הרב אבינר: לרוב הפוסקים מברכות קודם (הקדמת הסמ"ע לשו"ע בשם אשתו הרבנית בילה.  מ"ב ס"ק כז.  שו"ת יחוה דעת א כז, הג"ר מרדכי אליהו בדרכי הלכה עה ח.  שש"כ מד ז.  דלא כמג"א רסג ס"ק יב ושו"ע הרב שם ח – רשם מ"צ).
ש: האם להדליק לפני כניסת החג או לאחריו?
הרב אבינר: עדיף מבעוד יום.  אבל לא השנה כששבועות חל במוצ"ש (הקדמת הסמ"ע לשו"ע בשם אשתו הרבנית בילה.  שו"ת יחוה דעת א כח.  הג"ר מרדכי אליהו בדרכי הלכה עה ח.  שש"כ מד ב הערה ג-ד – רשם מ"צ). 
ש: האם מותר להדביק את הנר ביום טוב עצמו?
הרב אבינר: לא (שו"ת שאילת שלמה א רלה – רשם מ"צ).
ש: האם לברך שהחיינו?
הרב אבינר: די בשהחיינו שבקידוש, ויש שמברכות גם על הדלקת הנרות (חזון עובדיה יו"ט שו –רשם מ"צ).

כבית הלל
ש: האם לעתיד לבוא תתבטלנה כל הגזרות והלכה תהיה בכל דבר כבית הלל?
הרב אבינר: לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, מידת הדין (תוספות חדשים פרקי אבות א א.  קובץ מאמרים מהג"ר אלחנן ווסרמן בקובץ מאמרים א לג – רשם מ"צ).

סגולה לשלום בית
ש: יש איזו סגולה טובה לשלום בית?
הרב אבינר: עזור לאשתך בשטיפת כלים (חסידי סטמאר מסיימים שבת מאוד מאוחר עקב סעודת שלישית ודרשת האדמו"ר.  פעם במוצ"ש האדמו"ר מסטמאר ראה חסיד אחד שנשאר אחרון בבית המדרש ומקפל את טליתו בדייקנות עצומה.  האדמו"ר שאלו על מעשהו.  החסיד אמר שהוא ראה בספרים שזהירות בקיפול טלית היא סגולה לשלום בית.  השיב האדמו"ר: סגולה יותר טובה היא לחזור הביתה ולעזור לאשתך בשטיפת כלים – רשם מ"צ).

תוכחה
ש: האם בימינו מותר להוכיח בן אדם?
הרב אבינר: מצוה – אם יודעים להוכיח (רמ"א או"ח תרח ב – רשם מ"צ).

חתונה בין בנות
ש: האם מותר להיות נוכח בטכס "חתונה" בין שתי בנות?
הרב אבינר: לא.  מחזק ידי עוברי עבירה.
ש: זה איסור תורה?
הרב אבינר: כן.  נשים מסוללות.  שו"ע אה"ע כ ב.  ביאור הגר"א.

משקאות חריפים
ש: האם יש בעיה בשתיית משקאות חריפים?
הרב אבינר: מידה רעה.  עיין רמב"ם דעות ד.

ריקודי עם לנשים
ש: מה הכוונה של מה שפורסם לפני שבוע לגבי ריקודי עם לנשים שאסורים בכלל?
הרב אבינר: בזמן העומר.  זה נשמט.

ערבית מוקדמת בשבועות
ש: האם כדי שלא יצא מאוחר, מותר להקדים ערבית, או לא מפני שצריך "תמימות"?
הרב אבינר: אשכנזים לא, ספרדים מקילים (מ"ב תקיד א.  שו"ת יחוה דעת ו ל – רשם מ"צ).

עשרות הדברות
ש: האם חייבים לעמוד בעשרת הדברות?
הרב אבינר: אשכנזים נהגו לעמוד וכן חלק מהספרדים.  רוב הספרדים יושבים (שו"ת יחוה דעת חלק א כט.  שו"ת עשה לך רב ו כא.  שו"ת אגרות משה או"ח ד כב.  שו"ת תשובות והנהגות א קמד – רשם מ"צ).
ש: מה לעשות אם אני נמצא בבית-כנסת עם מנהג שונה ממנהגי?
הרב אבינר: עשה כמו כולם (הגרי"ש אלישיב.  אשרי איש תמ.  ועיין במס' דרך ארץ זוטא פרק ה: לא יהא אדם עומד בין היושבים או יושב בין העומדים – רשם מ"צ).

מגילת רות
ש: האם חייבים לקרוא מגילת רות מתוך קלף?
הרב אבינר: לא.  ויש אשכנזים שנוהגים כן, עם ברכה, עפ"י הגר"א (מעשה רב קעה – רשם מ"צ).
ש: מה השעה הכי מוקדמת שאפשר לקרוא מגילת רות אם למדו כל הלילה ומפחדים להירדם?
הרב אבינר: עלות השחר (הליכות שלמה שעט – רשם מ"צ).

מתנות שידוך
ש: יצאתי זמן רב עם בחור למטרת שידוך ובסוף נפרדנו, ובמשך הזמן הוא נתן לי מתנה.  האם להחזיר?
הרב אבינר: ראוי, אם זו מתנה חשובה.

פיזיותרפיה וצניעות
ש: האם במסגרת לימוד פיזיותרפיה מותר לאשה לגעת בגברים?
הרב אבינר: לא.  יש לה להתאמן על נשים.  אבל לטיפול מותר אם אין פיזיותרפיסט גבר.

פרוטה
ש: כמה בימינו שוה פרוטה?
הרב אבינר: אחד מ-40 גרם כסף.

מוקצה
ש: טלפון סלולרי ומצלמה הם כלי שמלאכתו לאיסור או חסרון כיס?
הרב אבינר: מוקצה מחמת חסרון כיס כי אדם מקפיד שלא ישתמשו בהם לדבר אחר.

לימוד תורה
עבודת תלמיד ישיבה
ש: אני תלמיד ישיבת הסדר נשוי ואין לי אישור לעבוד.  האם מבחינה הלכתית מותר לי לעבוד לפרנסתנו?
הרב אבינר: ודאי לא.  אלא אם חיוני, אפשר להשיג אישור מקצין העיר.  אלא שאל ראש ישיבה שלך.

עריכת התורה
ש: איך כתוב "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ מושבת", שמות טו לה, הרי זה היה לפני חטא העגל?
הרב אבינר: בסוף התורה עברה עריכה מפי ד' במעט או בהרבה.  גיטין ס א.  מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה.  תוס' ושיטת מקובצת.

ביטול תורה
ש: כיצד לכפר על ביטול תורה מרובה?
הרב אבינר: לימוד תורה מרובה.

מאור עיניים
ש: האם ספר מאור עיניים הוא ספר לגיטימי של דברי אלהים חיים?
הרב אבינר: כן.  לרבי עזריה מן האדומים.  אבל בהרבה עניינים, חכמי ישראל הכריעו שאינו צודק.

רבי נחמן
ש: כיצד להתייחס לתורתו של רבי נחמן?
הרב אבינר: להתרחק משתי קיצוניות: א. לחשוב שהיא מחוץ לתורה.  ב. לחשוב שהיא כל התורה.  אכן היא חלק אבל לא תמיד הלכה כמותו.  לכן מרן הרב קוק הדריך את רבנו הרב צבי יהודה ללמוד את רבי נחמן רק אחרי שלמד את השיטות האחרות הסותרות (ליקוטי הראי"ה ב רסב.  חיי הראי"ה קעב – רשם מ"צ).

חיבור תורני עבור פרס
ש: האם מותר לכתוב חיבור תורני כדי לקבל פרס כספי?
הרב אבינר: כן.  מותר ללמוד תורה לא לשמה.  שו"ת יחוה דעת לגבי לימוד לשם תואר.

בתיה בת פרעה וקריאת שם למשה
ש: בתיה בת פרעה נתנה את השם משה.  איך ידעה שפת הקודש?
הרב אבינר: קראה במצרית וזה התרגום.  גם דברי פרעה בתורה לא היו בעברית.

טרוד בעזרה לאשתו
ש: אם אני מאוד טרוד יומם ולילה כל היום לעזור לאשתי עם הילדים, אני פטור מלימוד תורה או שחובה עליי ללמוד?
הרב אבינר: כמה דקות ביום וכמה דקות בלילה (מנחות צט ב – רשם מ"צ).

לימוד מרן הרב קוק
ש: האם אפשר ללמוד מרן הרב קוק בכיתה י'?
הרב אבינר: פיסקאות נבחרות (רבנו הרב צבי יהודה לא אהב את הביטוי "קטעים", מלשון קטוע – רשם מ"צ).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה