יום שלישי, 9 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים מס' 19

משטרה
שאלה: האם להתגייס למשטרה?
הרב אבינר: כן מצוה גדולה של שמירת על הציבור (עמוד הימיני יז – רשם מ"צ).
 
תורה וריצה
שאלה: האם מותר לשמוע שיעור תורה תוך כדי ריצה?
הרב אבינר: כן.  זה טוב.
 
תפילה
שאלה: אם יש פסקאות בתפלה שאיני מבין, האם לדלג?
הרב אבינר: ודאי לא.  וגם תפלה שלא מבינים יש לה ערך של עשיית רצון ד' (שו"ת הרשב"א א תכג – רשם מ"צ).
 
כיבוד אם
שאלה: אם אמי אמרה לי: ימח שמך, כיצד להגיב?
הרב אבינר: לשתוק.  כך נפסק בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך ובקיצור שולחן ערוך.  סבלנות (שו"ע יו"ד רמ ח – רשם מ"צ).
 
שירות צבאי לבנות
שאלה: אני מתלבטת בין שירות צבאי לבין שירות לאומי.  כיצד אחליט?
הרב אבינר: אין מה להתלבט.  שירות צבאי לבנות אסור על פי תורה משום צניעות.  וכן פסקה הרבנות הראשית לישראל.  לכן ללכת לשירות לאומי, כמובן במקום בו יש אישור רב או רבנית.
 
בשר לא חלק
שאלה: האם ספרדי יכול לבשל בכלים או לצלות על רשת שהשתמש בהם אשכנזי שאוכל בשר כשר לא חלק?
הרב אבינר: כן.  ספק ספיקא.  אולי הלכה שבשר לא חלק מותר, ואולי הבשר שלא מסומן עליו חלק אלא כשר הוא כן חלק, כי מחמירים עוד כמה חומרות שאינם מדין חלק.  מסיבה זו, ספרדי גם יכול לאכול כאשר מוזמן אצל אנשים את הבשר שנותנים לו (שו"ת יביע אומר יו"ד ה ג.  שאילת שלמה ד קלד – רשם מ"צ).
 
גאולה
שאלה: האם אנשים הם עוורים או טפשים שלא רואים שעכשיו גאולה?
הרב אבינר: מבולבלים (עי' רמב"ם, הלכות ממרים ג ג – רשם מ"צ).
 
חולצה עם פסוק
שאלה: האם חולצה עם פסוק זה קידוש השם?
הרב אבינר: לא, זה חילול השם, כי נכנסים כך לשירותים (שו"ת ציץ אליעזר טז ל – רשם מ"צ).
 
דגלנות
שאלה: אני בת 15, אנו עושות דגלנות מול השכונה, גם בנים צופים בנו ואני לא מרגישה נעים וגם לא צנועה.  האם זו הרגשה נכונה?
הרב אבינר: אכן, אין זה צנוע.  עיין קיצור שו"ע קנב ח.
 
הלכות אבלות
שאלה: האם יש בעיה ללמוד הלכות אבלות?
הרב אבינר: לא.  אדרבה.  ספר חסידים (רעא – רשם מ"צ).
 
תכלת
שאלה: אני לובש תכלת.  אם אין לי תכלת, האם ללבוש לבן או להיות בלי ציצית?
הרב אבינר: ודאי לבן.  מצוה של התורה.  אוי לנו מזאת השאלה (עיין שו"ת שאילת שלמה ד יב-כ – רשם מ"צ).
 
אבדת גוי
שאלה: מצאתי טלפון סלולרי של ערבי.  אם אחזיר לו, תהיה בכך מצוה?
הרב אבינר: כן.  של קידוש השם (שו"ע חו"מ רסו א – רשם מ"צ).
 
סמ"ס עם ארוסה בשבוע שלפני החתונה
שאלה: האם אפשר להתכתב בסמ"ס בלבד עם ארוסתי בשבוע שלפני החתונה כי יש הרבה עניינים לסדר וקשה מאוד להעביר דרך צד שלישי?
הרב אבינר: כן. אמנם יש מנהג לא להיפגש שבוע לפני החתונה, אך ודאי שבדברים שיש בהם צורך ובצורה כזאת מותר.
 
צלמת בחתונה
שאלה: האם יש לקחת צלמת לחתונה עבור נשים, על אף שזה מרבה הוצאות?
הרב אבינר: כן.  זו הוצאה מועטת יחסית לכל, ויחסכו במקום אחר.
שאלה: למה זה לא כמו רופא שטרוד בעבודתו?
הרב אבינר: עבודתו של הרופא לרפא, הוא טרוד לרפא, אז לא שם לב ליופי.  עבודתו של הצלם זה יופי, והוא טרוד על ידי יופי.
 
משכך כאבים בלידה
שאלה: יש סיבה לא לקחת אפידורל כדי לחוות את הלידה?
הרב אבינר: אם סובלים, וודאי לקחת, וגם איתו חווים את הלידה.
 
פרופ' ליבוביץ
שאלה: מה היתה דעתו של רבנו הרב צבי יהודה על פרופ' ישעיהו ליבוביץ?
הרב אבינר: קבלת עול מצוות בלי קבלת עול מלכות שמים.
שאלה: כיצד להתייחס אליו היום?
הרב אבינר: אין לו כמעט אף תלמיד דתי.
 
חזרת שוטר בשבת
שאלה: האם מותר לשוטר אחרי מילוי תפקידו בשבת לחזור עם רכבו?
הרב אבינר: כן.  בגלל 4 נימוקים: א. יש מתירים ליוצאים להציל לחזור באיסור תורה שמא אתה מכשילן לעתיד לבוא.  שו"ת ריעב"ץ קלב.  חת"ס או"ח רג.  ח"ו צט.  ב. יש חשש שלא ירצו להתגייס למשטרה אם יפסידו שבתות בבית.  ג. יש חשש שיתרשלו אם נקראים, הן באופן מודע הן באופן לא מודע.  ד. עצם הנסיעה חזור עם נשק נחשבת סיור בטחוני מותר גם אם אינו מופיע ברשימה.  חלק מהנימוקים האלה טובים גם לקצין בקבע ושאר שרותי בטחון, וכן רופא ואחות.  כמובן אם אפשר להשאר במקום או לחזור עם גוי, ודאי עדיף.  ועיין שו"ת אגר"מ או"ח ד פ.  ה כה.  אורחות רבנו ח"א סי' ריג בשם הגרי"י קניבסקי בשם חזו"א.  גרי"ז מבריסק מובא באסיא נו 64.  תשובות והנהגות ג קה.  ד פ.  עמוד הימיני יז.
 
עקירת ישובים
שאלה: כיצד אפשר ללמד זכות על אחינו שפועלים לעקירת ישובים בארץ ישראל?
הרב אבינר: הם מבולבלים.  עיין רמב"ם ממרים ג ג.
 
חשבון נפש
שאלה: יש ספר מוסר עם הדרכה מעשית כיצד לעשות חשבון נפש?
הרב אבינר: ספר חשבון נפש לרב מנדל מסטנוב, ששיבח אותו ר' ישראל סלנטר.
 
משכורת יתר
שאלה: אם קיבלתי משכורת יותר מהמגיע לי, האם עליי לדווח?
הרב אבינר: כן.  החזרת אבדה.
 
שניצל תירס
שאלה: מה מברכים על שניצל תירס?
הרב אבינר: אם הרוב הוא תירס, אדמה.  אם הרוב הוא סויה, שהכל.  ויש מברכים על פי הציפוי, מזונות (וזאת הברכה 109 – רשם מ"צ).
 
פגם הברית
שאלה: מה התיקון לפגם הברית?
הרב אבינר: להפסיק, לעשות חסד, ללמוד תורה (עי' ס' טהרת הברית – רשם מ"צ).
 
פסיכולוגיה
שאלה: האם מותר ללמוד פסיכולוגיה?
הרב אבינר: כן.  מצוה.  אך לשמור קשר עם רב או עם פסיכולוג ירא שמים.
 
ספר לנשים
שאלה: האם מותר לאשה ללכת לספר גבר?  זה לא כמו רופא?
הרב אבינר: לא.  רופא עסוק בריפוי, וספר ביופי.
 
תפילה בהנץ
שאלה: זה נכון שאם מתפללים עם ההנץ פטורים ממנין?
הרב אבינר: יש פרטים שונים, על כל פנים זה רק נאמר ביחס לתפלה, כלומר שמונה עשרה, אבל אחר כך יש לילך למנין כדי לשמוע קדיש, קדושה וכולי.
 
רישום נוכחות כוזב
שאלה: מותר להכנס לשיעור אקדמי כדי שהמורה יסמן ואחר כך לצאת?
הרב אבינר: זו גניבת דעת.
שאלה: ורישום על ידי חבר?
הרב אבינר: זה שקר.
 
משיח
שאלה: מרצה אמר שהמחשבה שהמשיח הוא אדם השתרשה אצלנו מהרמב"ם והרבה חולקים עליו: החסידים, הרב סולוביצ'יק, הרב קוק, האר"י, הגאון מווילנא.  זה נכון?
הרב אבינר: ודאי לא נכון כלל.
 
הגעלה
שאלה: האם מותר להגעיל כלים בסיר לא טבול עדיין?
הרב אבינר: כן.
 
כבוד רבו
שאלה: מה המקור לכך שפונים לרב בגוף שלישי?
הרב אבינר: ברכות כז ב מי בדיל מר.  רבו או רב גדול.
 
צה"ל – חלק א
מכנסיים לחיילת
שאלה: מותר לי כחיילת דתיה ללבוש מכנסיים, כי אם אתלבש חצאית, זה ימשוך תשומת הלב, כי כל החיילות בבסיס לובשות מכנסיים?
הרב אבינר: כן חצאית.  אשריך שאת מקיימת הלכה זו (עי' שו"ת יביע אומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).
 
השפעה שלילית
שאלה: מה יעשה אדם שמשרת בצבא בסביבה שלילית, כדי לא להיות מושפע לרעה?
הרב אבינר: לקרוא מסילת ישרים ולעשות חשבון נפש.
 
לימוד ניווט בשבת
שאלה: מותר בצבא ללמוד בשבת ניווט שיהיה במוצאי שבת?
הרב אבינר: כן.  זה לימוד של מצוה.  וכן כמו לימודי חול שמותרים.  ולא נחשב כהכנה כי לא עושים פעולה.
 
קורא לחייל נאצי
שאלה: האם מותר למנות שליח ציבור אדם שקורא לחיילים נאצים?
הרב אבינר: ודאי לא.  ד' ירחם עליו ויחזיר אותו בתשובה (שיחות הרב צבי יהודה – שמות 45 – רשם מ"צ).
 
צבא מחנך
שאלה: האם מלבד ההגנה, צה"ל גם משמש גורם מחנך?
הרב אבינר: כן.  לאחוה.  אחריות.  נחישות.  מסירות.
 
סכין גילוח
שאלה: האם מותר לתת לחבר שמגלח בתער סכין גילוח שקיבלתי מהצבא?
הרב אבינר: לא.  לפני עוור.
 
חופש בצבא
שאלה: האם מותר להמציא גימלים בקרבי כדי ללכת לחתונה של חבר טוב או כדי לעזור בבית כשלא נותנים אישור לצאת?
הרב אבינר: חלילה.  אסור לשקר.  ובצבא שקר הוא חטא חמור מאוד וחורבן.
 
גיוס תלמידי ישיבה
שאלה: רב אמר לי שתלמיד ישיבה לא צריך להתגייס לצה"ל כי עצם תורתו מגינה?
הרב אבינר: אין לפטור זה שום מקור ברמב"ם הלכות מלכים שמונה את הפרטים ואין שם תלמיד חכם.  זו מצוה משולשת שך הצלת העם, הצלת הארץ וקידוש השם (שו"ת שאילת שלמה א שסח – רשם מ"צ).
 
חיזוק בצבא
שאלה: איך אני יכול להתחזק באמונה בתור חייל דתי כאשר אני רואה דברים לא כשרים?
הרב אבינר: חשבון נפש תדירי ולימוד ספרי מוסר תדירי.
 
מזוזה בצבא
שאלה: האם צריך מזוזה בכיתת לימוד בצבא?
הרב אבינר: כן.  גם נחים ואוכלים שם.  אך שאל בקו לחיילים של הרבנות הצבאיהרב אבינר: 057-8175767.
 
הצהרה כוזבת
שאלה: האם מותר לבת מסורתית לשקר ולהצהיר לצבא שהיא דתיה כדי לא להתגייס?
הרב אבינר: אין לשקר.  גם שקר מתגלה.  אלא תעשה תשובת אמת ואז תצהיר.
 
כבוד קצין
שאלה: האם יש לקום או לכבד איכשהו קצינים בכירים?
הרב אבינר: כן.  לכבדם לפי המקובל.  הלכה היא שיש להוקיר עושי מצוה.
 
רבנים וצבא
שאלה: איך זה שרבנים גדולים מחנכים להשתמט מצבא?
הרב אבינר: אכן, לא מובן.
 
שלל
שאלה: האם מותר לי להשתמש בציוד שלקחתי ממוצב שכבשנו בלבנון?
הרב אבינר: לא.  רק לצה"ל מותר.  פנה לרבנות הצבאית (על דגלו סט – רשם מ"צ).
 
תפילין
שאלה: אני בצבא בלי תפילין ואני ימני ויש לי רק תפילין של שמאלי.  אפשר להניח?
הרב אבינר: כן.  אך להפוך הכיוון כך שהיו"ד יהיה מול הלב (פסקי תשובות כז ה – רשם מ"צ).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה