יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

הלכות ראש השנה לחייל

הלכות ראש השנה לחייל
[מקורות – רשם מ"צ]
סליחות
שאלה: האם בלית ברירה אפשר לומר סליחות ביחידות?
הרב אבינר: כן.מלבד שלוש עשרה מידות, שאין לומר או לומר במנגית טעמי המקרא (שו"ע או"ח תקפה א), וכן אין לומר כל הבקשות בארמית כגון רחמנא דעני (שבת יב ב.מ"ב תקפא ד.שו"ת יביע אומר א או"ח ל).
שאלה: ספרדי שאומר סליחות ביחידות, יכול לתקוע בשופר בשלוש עשרה מידות?
הרב אבינר: לא.כי אינו אומר אותן דרך תפילה אבל יכול לתקוע בשופר בסוף התפלה.
שאלה: מתי לומר סליחות?
הרב אבינר: אלו סדרי העדיפות לפי האפשרוהרב אבינר:
א.בסוף הלילה (שו"ת אגרות משה או"ח ב קה.שו"ת יחוה דעת א מו).
ב.אחר חצות הלילה (שו"ת יחוה דעת שם).
ג.בבוקר לפני שחרית (ערוך השולחן או"ת תקפא ד).
ד.במשך היום, כגון מנחה (שו"ת יחוה דעת שם).
ה.לפני חצות הלילה (שו"ת אגרות משה שם.משיב מלחמה ב קלו.ועיין הליכות שלמה – מועדים פ"א הערה 9).
שאלה: חיילים שקשה להם לומר סליחות בגלל העומס הצבאי, מה יעשה?
הרב אבינר: יקצרו אותם, ודי אפילו סליחה אחת וי"ג מידות (מלומדי מלחמה צ).וישתדלו במיוחד בשני וחמישי (ילקוט יוסף מועדים י).
שאלה: האם יש לשליח ציבור להתעטף בטלית בשעת סליחות?
הרב אבינר: ספרדים לא.אשכנזים כן, ואם אומרים בלילה, אז לא יברך אז, וטוב שילבש טלית של חברו שעליו אין מברכים (מ"ב תקפא ו).אגב, אם טלית קטן נפסל, יש להורידו מיד, ואם אין זה אפשרי, יתן אותו מתנה לחברו ואז פטור מציצית.
שאלה: התחילו סליחות בעשרה ובאמצע יצאו חיילים ואין מנין.מה עושים?
הרב אבינר: אין אומרים יותר י"ג מידות (הגר"ח קניבסקי באשי ישראל מה הערה נה) אבל אומרים קדיש בסוף הסליחות (מ"ב תקפא ד).
התרת נדרים
שאלה: חייל שלא יכול לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה, יש תשלומים?
הרב אבינר: כן.אפשר בכל זמן.גם בלילה.לספרדים נהגו בעשרה (ילקוט יוסף מועדים כב), אך אם אין, די בשלושה (שו"ע יו"ד רכח א).
טבילה ערב ראש השנה
שאלה: האם חייבים לטבול ערב ראש השנה?
הרב אבינר: כן, נהגו (רמ"א או"ח תקפא ד).
שאלה: מתי זמן טבילה?
הרב אבינר: אחרי הצהרים (מ"ב תקפא כו).ויש מתירים מהבוקר (עמק הלכה ב כה).וכן יש לנהוג אם צפוף מאוד במקוה אחה"צ.
שאלה: מה יעשה חייל שאין לו מקוה לטבול?
הרב אבינר: ישפוך תשעה קבין שהם 12.5 ליטר (מ"ב תקפא כו) או מקלחת עם זרם חזק רצוף (שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד.חזון עובדיה ימים נוראים נז-סא.ילקוט יוסף מועדים פב.ועי' שו"ת דברי יציב או"ח יג.שו"ת שבט הלוי ח כד. פסקי תשובות שכו הערה 14.ועיין מה שאמר הגר"ח קניבסקי בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהוי כג' כלים וצריך קב בפעם אחת.מעשה איש ז לב).
מנין בראש השנה
שאלה: האם חייל רשאי לצאת לחופשה אם בגללו לא יהיה מנין?
הרב אבינר: רשאי.הוא אינו אשם בזה (עיין מ"ב נה ע).
סימנים בסעודה
שאלה: חייל שאין לו כל הסימנים כגון תמר, רימון בסעודת ליל ראש השנה, מה יעשה?
הרב אבינר: יקיים את המנהג כפי יכולתו (עיין שו"ע תקפג א-ב).אם יש חשש חרקים בפירות, לא יאכל.
זמן מוסף
שאלה: האם מותר להתפלל מוסף מוקדם?
הרב אבינר: לכתחילה יש להתפלל מוסף אחרי שלוש שעות ביום, בערך 8:30 (שו"ע תקצא ח.מ"ב יד), אבל בלית ברירה אפשר להקדים (בשם הגר"א נבנצל).
תפלה מקוצרת
שאלה: חיילים שאין להם זמן עקב פעילות צבאית, מה המינימום שיש לומר?
הרב אבינר: ברכות השחר, ברוך שאמר, אשרי, ישתבח (שו"ע או"ח נב א. מ"ב ה.ילקוט יוסף נב א-ג) עד סוף שמונה עשרה בלי פיוטים בברכות קריאת שמע, חזרת הש"ץ בלי פיוטים (שו"ע ורמ"א או"ח סח א), ואפשר גם שש"ץ יגיד יחד עם הציבור שלוש ברכות ראשונות בקול עם קדושה ואחר כך ימשיכו בלחש (רמ"א או"ח קכד ב.ילקוט יוסף שם ה).אם הזמן דחוק ביותר, אפשר במוסף לדלג על אמירת הפסוקים של מלכויות, זכרונות ושופרות (רמ"א או"ח תקצא ד.מ"ב י-יא).
שופר
שאלה: מתי אפשר לתקוע הכי מוקדם?
הרב אבינר: יש לחכות שלוש שעות, אבל אם אי אפשר, אז מיד בנץ החמה.ובלית ברירה מעלות השחר (שו"ע או"ח תקפח א.מ"ב ב).
שאלה: אם אין זמן לתקוע, מה המינימום ההכרחי?
הרב אבינר: יש לתקוע שלושים קולות (שו"ע או"ח תקצ א-ב).ואם הזמן דחוק ביותר, יש לתקוע עשרה קולות (קשרי מלחמה ד כח.ואין לברך כלל משום הספק.הגר"א נבנצל בשם הגרש"ז אוירבך).
שאלה: מי שיש לו רק זמן קצר, מה עדיף שמונה עשרה בציבור או תקיעת השופר?
הרב אבינר: תקיעת השופר, כי היא מן התורה, ויתפלל ביחידות (מ"ב תקצה ב).אך דין זה גם ביום שני של ראש השנה שהתקיעה מדרבנן (שם).
שאלה: האם בעל תקיעה מותר לו להתאמן בראש השנה?
הרב אבינר: אסור כמו בכל שבת ויום טוב ומותר רק לשם קיום המצוה (שו"ע או"ח תקצו א).
שאלה: ובערב ראש השנה?
הרב אבינר: נהגו לא לתקוע כדי להבדיל בין תקיעת מנהג ותקיעות חובה, אבל במקרה כזה מותר בחצר סגור (מ"ב תקפא כד).
שאלה: מותר לצאת מתחום אלפיים אמה להגיע לישוב בו תוקעים?
הרב אבינר: התירו תחומין לחיילים (משיב מלחמה א ד).
שאלה: מותר לצרף שופר לנסיעת רכב בטחוני?
הרב אבינר: מותר אם אינו מוסיף נסיעה (משיב מלחמה א ד. כחיצים ביד גיבור ב 42).
שאלה: האם מותר להצטרף לנסיעה בטחונית כדי לשמוע שופר?
הרב אבינר: כן, אם אינו מוסיף נסיעה (משיב מלחמה ב כב. כחיצים ביד גיבור ב 42-41).
שאלה: חייל ששומר ושומע תקיעות מבית הכנסת יצא ידי חובה?
הרב אבינר: כן.התוקע בבית הכנסת מתכוון להוציא מי ששומע בכל מקום שיהיה.ובתנאי שהשומע התכוון לצאת ידי חובה (שו"ע או"ח תקפט ט).
שאלה: ואם הוא בעמדה תת-קרקעית?
הרב אבינר: יצא בתנאי ששמע את הקול עצמו לא מעורב בהד (שו"ע או"ח תקפז א).
שאלה: מותר לאכול לפני תקיעת?
הרב אבינר: אסור.בשעת הצורך אפשר להקל, רק ינקוט באמצעים שלא ישכח (שו"ע או"ח רלב.תרנב).
שאלה: מה הדין אם דיבר באמצע תקיעות?
הרב אבינר: יחזור.אבל אם זה קרה אחרי שלושים ראשונות, אינו חוזר דיעבד (שו"ע או"ח תקצב ג).
שאלה: מה אם באמצע תקיעות בעל התקיעה נקרא לתפקיד?
הרב אבינר: מישהו אחר יחליפו באותו מקום.וכן אם תוקע לא מצליח לתקוע יותר (שו"ע או"ח תקפה ג).
שאלה: חייל שהגיע אחרי השקיעה יכול עדיין לתקוע?
הרב אבינר: כן, תוך 13 וחצי דקות אחרי השקיעה, בלי ברכה.
תשליך
שאלה: האם אומרים תשליך בראש השנה שחל בשבת?
הרב אבינר: ספרדים כן אם זה בתוך העירוב (שו"ת יחוה דעת א נו), אשכנזים דוחים ליום שני (מ"ב תקפג ח).
שאלה: האם מותר לטלטל מחזור מחוץ לבסיס כדי לומר בו תשליך?
הרב אבינר: כן, אם לא חל בשבת (שו"ע או"ח תקיח א).גם מותר להחזיר את המחזורים (מ"ב תקיח ו).
שאלה: האם מותר להתרחק מן הבסיס עבור תשליך?
הרב אבינר: עד אלפיים אמה, 1 ק"מ, ולא לצאת מחוץ לתחום (סידור צה"ל נוסח אחיד עמ' 758).
שאלה: באיזו שעה אומרים תשליך?
הרב אבינר: אחרי מנחה, לפני שקיעה, אך אם לא ניתן, אפשר בכל זמן (רמ"א או"ח תקפג ב.מ"ב ח.כה"ח ל, לד).
שאלה: מה לעשות אם אין שום מקור מים?
הרב אבינר: יש מתירים בשעת הדחק על יד גיגית מים או כיור עם מים (דרכי הלכה לגר"מ אליהו קכט כט.מקראי קודש יד ח).ויש אוסרים (קובץ הלכות תשרי בשם הגרי"ש אלישיב).
שאלה: מי שלא אמר תשליך ביום ראשון של ראש השנה, יש תשלומים?
הרב אבינר: ביום שני (כה"ח תקפג לג.ילקוט יוסף מועדים לה), ואף בכל עשרת ימי תשובה (אשי ישראל מה הערה רכד).
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה