יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

הלכות יום כיפור לחייל


הלכות יום הכיפורים לחייל
[מקורות – רשם מ''צ]

ערב יום כיפור

שאלה: כיצד יקיים חייל מצות כפרות?

הרב אבינר: על כסף לצדקה (רמ"א או"ח תרה א. מ"ב ב).

שאלה: מה יעשה חייל שאין לו מקוה לטבול?

הרב אבינר: ישפוך תשעה קבין שהם 12.5 ליטר (מ"ב תקפא כו) או מקלחת עם זרם חזק רצוף כ-3 דקות (שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד. חזון עובדיה ימים נוראים נז-סא. ילקוט יוסף מועדים פב. ועי' שו"ת דברי יציב או"ח יג. שו"ת שבט הלוי ח כד. פסקי תשובות שכו הערה 14. ועיין מה שאמר הגר"ח קניבסקי בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהוי כג' כלים וצריך קב בפעם אחת. מעשה איש ז לב).

שאלה: חייל שאין לו אפשרות לבקש סליחה מחברו שפגע בו, מה יעשה?

הרב אבינר: יבקש בינתיים בטלפון אם אפשר. אם אי אפשר, יקבל על עצמו לפייסו בהזדמנות הראשונה. וכל אחד יחליט שהוא מוחל מכל הלב לכל מי שפגע בו (שו"ע או"ח תרו א).

שאלה: האם חייל שחייב לאכול ביום הכיפורים עקב הפעילות הצבאית, גם חייב בסעודת ערב יום הכיפורים?

הרב אבינר: כן, כי יש טעמים נוספים למצות האכילה בערב יום הכיפורים, מלבד שיהיה לאדם כח לצום בעיצומו של יום (עיין שע"ת לרבינו יונה ד ח-י).

תפלת ליל יום הכיפורים

שאלה: מתי יש לומר כל נדרי?

הרב אבינר: לפני השקיעה (רמ"א או"ח תריט א). אך אם איחרו, אפשר גם אחר כך (שו"ת יחוה דעת א נט).

שאלה: האם צריך טלית בתפילה?

הרב אבינר: כך נהגו, אך אין לברך אלא אם מתעטפים לפני השקיעה (מ"ב תריט ד. ילקוט מועדים צט).

אכילה ביום הכיפורים

שאלה: חייל שחייב לאכול עקב פעילות צבאית, מהי האכילה לשיעורים?

הרב אבינר: מזון כ"כותבת הגסה" = 30 סמ"ק = קופסת גפרורים רגילה (שש"כ לט יח). שתיה כ"מלוא לוגמיו" = 40 סמ"ק = פקק של ממיה צבאית (משיב מלחמה ב קמ. שש"כ לט יח-כ. שו"ת יחוה דעת ו לט). וכל זאת "תוך כדי אכילת פרס" = 9 דקות (מ"ב תריח כא. שש"כ לט יח. שו"ת יחוה דעת שם), ובשעת צורך 7, או 4, עד 2 דקות (שש"כ שם. אלו לפי השיעורים של הגר"ח נאה. פעם נשאל הגרי"ש אלישיב נשאל כיצד חלק הגרח"נ על החזו"א והשיב ששעור הגר"ח היה נהוג מקודם והחזו"א הוא החולק. ספר ישיב משה עמ' קל. עיין נודע בשיעורים 271). אפשר לצרף אכילה ושתיה יחד (שו"ע או"ח תריב א-ט).

שאלה: חייל שחייב לאכול ולשתות עקב פעילות צבאית, מה עדיף, לאכול מראש לשיעורים, או לחכות ולאכול אחר כך בלי שיעורים?

הרב אבינר: לשיעורים (שש"כ לט הערה סט).

שאלה: אם חייב לשתות, האם גם מותר לו לאכול?

הרב אבינר: לא (שש"כ לט ו).

שאלה: האוכל לשיעורים האם עליו לברך ברכה ראשונה לפני כל אכילה?

הרב אבינר: לא. כי אין היסח דעת (שו"ע רי א. מ"ב א. שו"ת יביא עומר ה או"ח יח. שש"כ לט כא).

שאלה: ומה עם ברכה אחרונה או ברכת המזון?

הרב אבינר: בסוף יברך על האכילה כי אכל כזית, אך לא על השתיה (שם). ברכת המזון עם יעלה ויבוא (מ"ב תריח כט. ילקוט יוסף מועדים צח-צט).

שאלה: האם עושים קידוש לפני האכילה?

הרב אבינר: לא (מ"ב תריח כט. ילקוט יוסף מועדים צח).

שאלה: האם חייב בלחם משנה?

הרב אבינר: לא (מג"א תריח י. שש"כ לט לא).

שאלה: האם ליטול ידיים לפני לחם?

הרב אבינר: כן (שש"כ לט לא. ילקוט יוסף מועדים צט). אך בלי ברכה, כיון שאוכל פחות מכביצה = 56 סמ"ק (שו"ע או"ח קנח ב. מ"ב ט. ילקוט יוסף מועדים צח).

שאלה: אם מותר לאכול ולשתות, האם דווקא מים או גם שתיה מתוקה, וכן האם דווקא מזון פשוט, או גם טעים?

הרב אבינר: גם טעים, כי זה יום חג. אם יש סכנת התייבשות, עדיף משקה מתוק, כי הוא גורר שתיה מרובה (אור שמח הלכות מאכלות אסורות יד יד. נשמת אברהם תריב א, ו).

שאלה: האם מי שהיה חייב לאכול ולשתות יכול להיות שליח ציבור?

הרב אבינר: לא לכתחילה (מקראי קודש נספח יג סעי' ד בשם הגר"מ פיינשטיין). בשעת הצורך מותר אם אכל לשיעורים (שם. חזון עובדיה שנא סוף הערה ט. והגר"מ שטנרבך מתיר גם בלא צורך. שו"ת תשובות והנהגות ג קעו).

שאלה: מותר לו לעלות לתורה?

הרב אבינר: שחרית כן (שו"ת רע"א מהדו"ק כד. שש"כ לט לו). ובמנחה אם אכל לשיעורים (שש"כ לט הערה קטו בשם הגרשז"א. שו"ת ציץ אליעזר טו לב אות ט. חזון עובדיה שמט).

שאלה: האם חייל שאכל עקב פעילות צבאית, וגמר את הפעילות, מותר לו להמשיך לאכול?

הרב אבינר: לא. יש איסור על כל רגע אלא אם כן יש סכנת התייבשות (שש"כ לט ו).

נעלים ביום הכיפורים

האם מותר לחייל לנעול נעלי עור?

הרב אבינר: לא. נעלי גומי וכדומה (שו"ע או"ח תריד ב). גם אם הן נוחות מאוד (הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר).

שאלה: מותר בפעילות מבצעית?

הרב אבינר: ודאי (שו"ע ורמ"א או"ח תריד ד). ובסוף הפעילות, יוריד (מ"ב יג).

שאלה: מותר בתרגיל מקדים?

הרב אבינר: לא. אלא אם כן זה חיוני.

רחיצה ביום הכיפורים

שאלה: חייל שהתלכלך מותר להתרחץ?

הרב אבינר: כן. המינימום הכרחי. ואם צריך, גם מקלחת מהירה. וההלכות כמו שבת (שו"ע או"ח תריג א. מ"ב א. כה"ח ה).

שאלה: ומה דין מי שהזיע?

הרב אבינר: אם היתה הזעה רבה והוא סובל ממש (מ"ב שם ב).

סיכה ביום הכיפורים

שאלה: האם מותר לשים על הגוף דאודורנט ודוחה יתושים שהם משחה?

הרב אבינר: לא. מפני איסור סיכה. אלא לשים נוזליים (שו"ע או"ח תריג ב).

תפלת יום הכיפורים

שאלה: האם כשמשתחווים בתפילה צריך לשים מפית תחת הברכיים?

הרב אבינר: מול הפנים (רמ"א או"ח קלא ח. חזון עובדיה שנג).

שאלה: מתי מתפללים נעילה?

הרב אבינר: חצי שעה לפני השקיעה (שו"ע או"ח תרכג ה). אם הפסיד אין לה תשלומין כי היא מיוחדת (כה"ח קח יב. שו"ת יביא עומר ז נד). וממילא העוסק במצוה פטור מן המצוה (סוכה כה א).

הבדלה מוצאי יום הכיפורים

שאלה: על איזה נר עושים הבדלה?

הרב אבינר: שדלק כל היום, או נדלק מנר שדלק כל היום (שו"ע תרכד ד-ה). אם אין, אפשר להדליק עתה (ערוך השולחן תרכד ו. כה"ח יז. דלא כשו"ת אגרות משה ד קכב ושו"ת יחוה דעת א סג. ויש אומרים לברך על נר חשמלי אבל לא פלורוסנט. שו"ת תשובות והנהגות ב שב. פסקי תשובות תרכד הערה לח).

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה