יום שני, 15 באוקטובר 2012

הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת


תשעה באב שחל במוצאי שבת
הרב אבינר [שו"ת שאילת שלמה א, רסג.  ג, קנ]

1. תחילת הצום
 הצום מתחיל מהשקיעה וכן שאר העינויים, אף-על-פי שעודנו שבת (תקנב מ"ב כד).

2. סעודה מפסקת
"אם חל תשעה באב באחד בשבת... אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו" (שו"ע, או"ח תקנב י). ואין אוכלים ביצה באפר. יש פוסקים שאמרו שמכל מקום יש לשבת בדאבון נפש בסעודה זו ולא לנהוג בשמחה, וכן לא לאוכלה בסעודת חברים, אבל גם בזה אחרים התירו אם כן מנהגו כל שבת, כדי שלא תהיה כאן אבלות בפרהסיא (מ"ב כג). אבל יש להיזהר מאוד לגמור את הסעודה מבעוד יום, זאת אומרת לפני השקיעה (שם כד).

3. חליצת נעליים
ב'שולחן ערוך' נפסק: "ואם הוא שבת, חולצים לאחר ברכו, מלבד שליח ציבור שחולץ קודם ברכו רק אומר תחילה המבדיל" (תקנג ב הג"ה), וטעם הדבר "דאסור לשום סימן אבלות בשבת" (מ"ב ו). ומה שהתירו לשליח ציבור הוא משום שאם יצטרך לחלוץ נעליו אחרי ברכו הוא יתבלבל בתפילה, ואמנם כדי לא להראות עינוי בשבת, אומר תחילה את המילים: "ברוך המבדיל בין הקודש לבין החול" (מ"ב ז). אמנם:
 א. מי שמביא נעליים לבית-הכנסת בשבת, עובר על הכנה משבת לחול אלא אם כן כל הציבור מביא אותם ביום שישי.
 ב. כשחולצים נעליים ונועלים אחרות יש להיזהר לא לנגוע בהן, אחרת יש חיוב ליטול ידיים.
ג. החלפת הנעליים תגרום בלבול בכוונת התפילה.
ד. כל בית-הכנסת יתמלא נעליים מגולות, וזה נגד קדושת בית-הכנסת.
על-כן יש להעדיף לנהוג כך: אחרי צאת הכוכבים, לפני צאתו מביתו, יאמר כל אחד "ברוך המבדיל בין הקודש לבין החול", וינעל נעליים לתשעה באב (ועיין שו"ת יחוה דעת ה לח).  לשם כך יש לאחר תפילת ערבית לכרבע שעה בערך.  ומי שלא יכול לנהוג כן, יש לו ינעל אותם בבית, וילך לבית-הכנסת בשבת בנעלי "תשעה באב", כדי שלא יהיה הכנה משבת לחול.

שאלה: מה שכתוב לעיל סע' 2 סותר מה שכתוב כאן.
תשובה: אכן, חליצת הנעליים יוצאת מן הכלל במקרה זה ומתעכבת קצת כיון "דאסור לשום סימן אבלות בשבת". הרי התירו נעילת סנדל למי שהולך בדרך, ואפילו למי שגר בין גויים ומפחד שילעגו לו (שו"ע, או"ח תקנד יז). והוא הדין לכבוד שבת.

4. קינות
המביא בשבת ספר קינות לבית-הכנסת ילמד בו קצת, כדי שלא יהיה הכנה משבת לחול.

5. הבדלה
אחרי ערבית, לפני הקינות, כשרואה אור הנר, מברך בורא מאורי האש. ואם לא בירך אז יברך אחר-כך בלילה, כשיראה אור. וכן אשה תברך אם נשארת בבית ובעלה לא בא.  במוצאי תשעה באב, מבדילים על כוס בלי נר ובשמים (שו"ע תקנו).  בלי פסוקים הנה אל ישועתי.

6. אכילה
בתשעה באב נדחה - חולים, מיניקות ומעוברות צמים רק אם אין הצום קשה להם, ואם קשה להם יאכלו כפי צורכם. אין צורך לאכול לשיעורים, אך יש לאכול אוכל פשוט.
ומי שאוכל  קודם יבדיל "גפן" ו"המבדיל".

7. מוצאי תשעה באב נדחה
במוצאי הצום מותר להתרחץ, לכבס ולהסתפר, ולספרדים  גם בשר ויין.

וד' ימשיך בשכלול החזרת שכינתו לציון, ויהי רצון שייבנה בית-המקדש במהרה בימינו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה