יום חמישי, 31 בינואר 2013

שו''ת על תפילין דרבנו תם


שו"ת איש תם יושב אוהלים
קובץ שו"תים בעניין תפילין של רבינו תם
[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

הנחת תפילין של ר"ת
שאלה: למי שייך להניח תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: ירא שמים שמוחזק ומפורסם בחסידות (שו"ע או"ח לד ב-ג. חידש הגר"מ פיינשטיין עוד תנאי שיש להניח תפילין של ר"ת רק אם הם מהודרים.  וכשיצא מרוסיה, תפיליו של ר"ת נתקלקלו והפסיק להניח, עד שהרבי מלובביץ' דאג להשיג לו זוג תפילין של ר"ת מהודרים.  שו"ת אגרות משה או"ח ד ט).

תחילת המחלוקת בתפילין רש"י ור"ת
שאלה: מתי התחיל המחלוקת על תפילין של רש"י ורבינו תם?
הרב אבינר: בוודאי שהמחלוקת התחילה לפני רש"י ור"ת.  בתפילין שמצאו במדבר יהודה היו תפילין גם בשיטת רש"י וגם בשיטת ר"ת.  זו מחלוקת קדומה, אך היא קרויה על שמם כיוון שהם נחלקו בעניין ובעקבות דעותיהם העניין התפרסם.  על כל פנים, יש שתי אפשריות להסביר כיצד ומתי התחילה המחלוקהרב אבינר: א. יתכן שלפי אורך השנים ורוב הגלויות והצרות שכחו באיזה סדר יש לשים את הפרשיות, כעין מה שכתב הרמב"ם לגבי תקיעות השופר (הלכות שופר ג ב).  ב. הקדוש ברוך הוא מסר שתי שיטות לתפילין והוכרעה המחלוקת, כעין שיטת של רב האי גאון מובאת ברא"ש לגבי תקיעות שופר (ראש השנה ד, י).
שאלה: כשמוצאים תפילין עתיקות, האם אפשר להכריע איזה תפילין היו העיקר?
הרב אבינר: הפוסקים כבר כתבו על זה.  כתב הסמ"ג (מצות עשה כב) שיש ראיה שיש לשים הפרשיות כדברי רש"י ממה שמצאו בקבר יחזקאל הנביא תפילין ישנים מאוד כסדר רש"י. הדרישה (ס' לד סק"א) כתב על כך: "שמעתי משם מורי דאין לסתור סדר ר"ת ממה שמצאו תפילין בקבר יחזקאל כדברי רש"י, שאדרבה לר"ת מצי למימר שפסולין היו כיון שכתבן באותו הסדר ולכך נקברו בקבר כדין ספרים פסולין שנקברין ונטמנין בקברו של צדיק". אלא כתב הב"ח (שם): "ויש דוחין דלפי דפסולין הוו גנזום לשם, ולא נהירא דלא היו צריכים גניזה אלא להחליף הנחתן מבית זה לבית זה".

גדולי ישראל ותפילין של ר"ת
שאלה: האם הגר"א הניח תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: לא.  רבי חיים מוולוז'ין שאל את הגר"א על תפילין של ר"ת, והשיב: "אז למה דווקא תפילין של ר"ת?  הרי יש עשרים וארבע [ויש אומרים: שישים וארבע!] שיטות, וכי תניח עשרים וארבעה זוגות תפילין"?!  אמר רבי חיים מוולוז'ין: "אך תפילין של ר"ת הן מיוחדות. אולי ישאלו אותי בעולם הבא למה לא הנחתי".  אמר לו הגר"א: "לא מקיימים מצוות בשביל עולם הבא. אנחנו מקיימים מצוות בשביל עבודת ד'".  ארחות חיים כתר ראש (אות יג.  וסיפר האדר"ת שהתחיל להניח תפילין של ר"ת אחרי שקרא שהחת"ס הניחן, אך התחרט אחרי שלמד דעת הגר"א, אבל כבר אי אפשר לו שלא להניח עוד.  חוברת נפש דוד אות מא).  ובעקבותיו של הגר"א גם הגר"ח מבריסק לא הניח תפילין של ר"ת (שו"ת תשובות והנהגות ח"ד עמ' תכה).  וכן החזו"א (אורחות רבנו ח"ג עמ' קצג).
שאלה: שמעתי שהח"ח הניח של ר"ת?
הרב אבינר: הח"ח סיפר לבנו ר' לייב, שהוא התחיל אחרי שבירושלמי שנתגלה מחדש על מסכת מנחות מפורשת בו הנחתם, כדעת רבנו תם.  אמנם בסוף נודע שהירושלמי הזה הוא מזויף, אך הח"ח המשיך להניח תפילין של ר"ת עד הסתלקותו כיוון שכבר התחיל (כל כתבי חפץ חיים השלם' ח"ג עמ' כד.  אמנם עיין עוד הסברים במאיר עיני ישראל עמ' 420-419.   ופעם כשחסיד שאל הג"ר יעקב קמנצקי על הנחת תפילין של ר"ת, אמר שאין זה מנהג ליטאי. החסיד אמר: אבל הח"ח הניח?  אמר הג"ר קמנצקי שהח"ח המתין עד גיל תשעים טרם החל להניח תפילין של ר"ת, ואם אגיע לגיל תשעים – אניח.  וכן עשה ביום הולדת התשעים.  ס' רבי יעקב עמ' 425-424).
שאלה: האם מרן רב קוק הניח תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: כן, אבל בצינעה (לשלשה באלול ח"א אות קט.  עי' טל הראי"ה עמ' נח).
שאלה: רבנו הרב צבי יהודה?
הרב אבינר: לא.  מחשש יהירות (שו"ע או"ח לד ג.  מ"ב ס"ק יז), אלא אם כן הניח בצינעה.

תפילין לפי שיטות אחרות
שאלה: מדוע יש מניחים תפילין של ר"ת ולא תפילין מסוג אחר?
הרב אבינר: כי יש גאונים שסוברים כר"ת, מה שאין כן בסוגים אחרים (רק יחידי יחידים מניחים סוגים אחרים.  הרבי מלובביץ' היה מניח ארבע זוגות תפילין: רש"י, ר"ת, ראב"ד [אותו סדר כר"ת אך שמים אותן הפוך] ושמושא רבא [אותו סדר כרש"י אך הפוך].  הרבי הסתפק עד שהאדמו"ר הקודם – חותנו, הרבי ריי"ץ –  אמר לו להניח ארבעה זוגות תפילין ולקח את הנהגתו "על כתפיו". שערי הלכה ומנהג א עג-עז.  הוא היה מניח אותן אחד אחרי השני.  ע' סדר הנחתן בס' היום יום – יט מנחם אב).

התחלה
שאלה: הנוהגים להניח תפילין של ר"ת, מתי מתחילים?
הרב אבינר: יש נהגו תיכף כשנעשים בר מצוה כתפילין של רש"י (שו"ת דברי יציב א מד).  יש נהגו להניחן רק אחר הנישואים (פסקי תשובות לד הערה 18).  ויש נהגו בתום שנה ראשונה לנישואים (פסקי תשובות שם).

יחד או בנפרד
שאלה: האם יש להניח תפילין של ר"ת יחד עם תפילין של רש"י, או בנפרד?
הרב אבינר: יש נוהגים להניח תפילין של רש"י לתפילה ובסוף להניח תפילין של ר"ת, כי התפילין שלנו גדולים ואין די מקום לשניהם (שו"ת יביע אומר א או"ח ג). יש נוהגים ע"פ נסתר להניח את שני התפילין דווקא בבת אחת משום שזה תיקון לפנימיות ולחיצוניות והתיקון אפשרי רק יחד.  ואפשר למצוא תפילין קטנות ויש מקום לשתי תפילין בראש כמו שכתוב בגמרא ערובין (צה, ב.  שו"ת ישכיל עבדי ח או"ח כב. יו"ד ח.  ועי' שו"ת דברי חיים ב או"ח ו.  שו"ת דברי משה או"ח ד).

מה לקרוא עם תפילין של ר"ת?
שאלה: מה יש לקרוא בעת הנחת תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: נהגו לומר כל ד' פרשיות המוזכרות בהן חובת תפילין (שערי תשובה לח יב.  פמ"ג כה א"א סק"ו).  ויש מוסיפים פרשת ציצית.

ברכה
שאלה: האם מברכים על הנחת תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: יש אומרים לברך כמו שמברכים על תפילין של רש"י (שערי תשובה כה סק"א), אבל נפסק בשולחן ערוך (או"ח לד ב) שיש לברך רק על תפילין של רש"י, כי העיקר הוא כרש"י וע"כ לא יברך על תפילין של ר"ת (מהרי"ל מובא בב"י שם).  ויש לכוון בברכה שמברך על תפילין של רש"י גם על תפילין של ר"ת (אשל אברהם מבוטשאטש סי' לד).

ברכה בטעות על תפילין של ר"ת
שאלה: מי שהניח בטעות תפילין של ר"ת ובירך עליהן, האם יש לברך בהנחת תפילין של רש"י?
הרב אבינר: נחלקו הפוסקים.  יש אומרים לברך, שהרי לא כיוון על השנים בברכתו (שו"ת חיים שאל סי' א).  ויש אומרים שאינו צריך לחזור ולברך שמן הסתם היתה כוונתו על שניהם (שו"ת דברי חיים יו"ד ב פב בשם החוזה מלובין.  פעם המשמש בקודש של האדמו"ר מבעלז, הג"ר אהרן רוקח, הגיש להאדמו"ר להנחת תפילין, הניח תפילין של ר"ת במקום תפילין של רש"י.  כאשר גילה זאת, היתה למשמש בקודש עגמת נפש גדולה.  הרגיעו האדמו"ר ואמר: רבנו תם פעל והשיג שכל יהודי המניח גם תפילין של ר"ת, יטעה פעם בחייו ויברך בטעות על תפילין של ר"ת.  קדושתו של אהרן ח"א עמ' תקעט).

תפילין של ר"ת בבין השמשות של ר"ת
שאלה: מי שלא הספיק להניח תפילין של ר"ת לפני השקיעה, האם מותר להניח בבין השמשות של ר"ת, הרי זה ר"ת וזה ר"ת?  כלומר, לפי שיטת ר"ת עדיין יום וא"כ מותר להניח תפילין שלו?
הרב אבינר: לא.  יש כמה גאונים הסוברים בתפילין כשיטת ר"ת ולגבי זמן צאת הכוכבים נחלקו עליו (הג"ר שמאי קהת גראס בעל 'שו"ת שבט הקהתי'.  עלים לתרופה – גליון תשמ"ח מדור עלי אורח אות ו).

הכיסים
שאלה: מותר לשים ב' זוגות תפילין בכיס א'?
הרב אבינר: לא.  יש לעשות ב' כיסים נפרדים ולסמן על כל א' מהם כדי שלא יתן של זה בזה, כי הרי תפילין של רש"י הם העיקר ויש לברך רק עליהן (שו"ע או"ח לד ד.  מ"ב ס"ק יח).
שאלה: מותר להחליף הכיס של תפילין של רש"י לתפילין של ר"ת, או להיפך?
הרב אבינר: אסור (מ"ב לד סק"כ).  ויש מתירים להחליף כיס של תפילין של ר"ת לשל רש"י, כי תפילין של רש"י הם העיקר (הגר"ש קלוגר.  ספר סת"ם הלכות תפילין יז).
שאלה: מה הדין אם נתערבו הכיסים?
הרב אבינר: יש אומרים שיניחם באיזה שירצה, והנכון שיניחם בשל רש"י של זה שנוהג שלא להניח תפילין של ר"ת (פסקי תשובות לד ט אות ד).

הוצאה תפילין של ר"ת קודם
שאלה: המוציא בטעות תפילין של ר"ת לפני תפילין של רש"י, מה לעשות?
הרב אבינר: יש עדיין להניח תפילין של רש"י, ולא נחשב כמעביר על המצוות שהעיקר כרש"י (מ"ב לד כ).

שיטות אחרות ביחד
שאלה: מה הדין מי שהניח תפילין של יד כשיטת רש"י ותפילין של ראש כשיטת ר"ת, או להיפך?
הרב אבינר: לא יצא ידי חובתו (מ"ב לד סק"ה).

ראש חודש
שאלה: מתי מניחים תפילין של ר"ת בראש חודש, הרי חולצים תפילין לפני מוסף?
הרב אבינר: יש אומרים שיניח תפילין של ר"ת אחר תפילת מוסף (פמ"ג כה מ"ז טז), ודעת המקובלים היא שאין להניח תפילין אחר מוסף ולכן יזהר להניחן לפני מוסף (פסקי תשובות כה הערה 211).

פורים
שאלה: למי שמניח תפילין של ר"ת, באיזה תפילין קוראים את המגילה בפורים?
הרב אבינר: יש נוהגים בתפילין של רש"י ויש נוהגים בתפילין של ר"ת (נטעי גבריאל – פורים פרק נא הערה ג).

ברית מילה
שאלה: הנוהגים להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו כשמונחים עליו תפילין (ש"ך יו"ד רסה ס"ק כד.  מג"א כה ס"ק כח), והוא מניח תפילין של ר"ת, באלו תפילין מניח בברית המילה?
הרב אבינר: נהגו בתפילין של ר"ת (ברית אבות להג"ר שבתי ליפשיטץ סי' ו.  כורת הברית בפתח אליהו סי' ב).

אבל
שאלה: האם אבל מניח תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: י"א שמעת שמותר בתפילין של רש"י מותר גם בתפילין של ר"ת (ברכי יוסף לח סק"ד).  וי"א שאין מניחים תפילין של ר"ת במשך כל ימי השבעה (באר היטב לח סק"ה).  ושניהם אומרים כן בשם האריז"ל.  לכן הרבה מניחים תפילין של ר"ת בצנעה (נטעי גבריאל – אבלות פב טז).

סופר שלא מניח תפילין של ר"ת
שאלה: האם סופר סת"ם שלא מניח תפילין של ר"ת יכול לכתוב תפילין של ר"ת?
הרב אבינר: מעיקר הדין אין בעיה (מקדש מעט לד סק"ד).  ויש מהדרים לקנות תפילין של ר"ת דווקא מסופר המניח תפילין של ר"ת (לשכת הסופר כו סק"א).

תפילין של ר"ת ומעשר כספים
שאלה: מותר לקנות תפילין של ר"ת ממעות מעשר?
הרב אבינר: לא.  מעשר כספים זה לעניים (וכן פסק הגר"ח קניבסקי.  הלכות מעשר כספים פ' יד אות נג).


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה