יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

הלכות סוכות לחייל


הלכות סוכות לחייל
[מקורות – רשם מ"צ]
סוכה

זמן בניית סוכה

שאלה: מתי יש לבנות סוכה?

הרב אבינר: זריזים מקדימים (רמ"א או"ח תרכה א. כה"ח סק"ה). ויש נוהגים במוצאי יום הכיפורים להתחיל אך לא חייבים (רמ"א או"ח תרכד ה. ילקוט יוסף מועדים קיח).

שאלה: מי שלא הספיק או מגיע למקום חדש בחול המועד, מותר לבנות אז סוכה?

הרב אבינר: כן (שו"ע או"ח תרלז א). אך למעט במלאכות דאורייתא כמה שאפשר (כה"ח סק"ד).

שאלה: מותר לפרק סוכה בחוה"מ ולהחזירה לאפסנאות?

הרב אבינר: לא, בגלל איסור מלאכה ובזיון המצוה, אלא אם כן היחידה עוברת למקום אחר (באהלה של תורה ב פט. הלכות צבא עג ו-ז).

שאלה: האם סכך שעף ביום טוב מותר להחזירו?

הרב אבינר: אסור מדין בונה (מ"ב תרלז סק"א. כה"ח סק"ה. המ"ב התיר על ידי גוי, אך כה"ח אסר).

גודל סוכה

שאלה: מה הגודל המזערי של סוכה?

הרב אבינר: 7X7 טפחים = 56 ס"מ (שו"ע או"ח תרלד א). גובה 10 טפחים = 80 ס"מ (שו"ע תרלג ח. ילקוט יוסף מועדים קכ).

מקום סוכה

שאלה: באיזה מקום יש לבנות סוכה?

הרב אבינר: תחת השמים ולא תחת מרפסת או עץ (שו"ע תרכו א. מ"ב סק"א). ולא במקום בו יש ריח רע או זבובים ויתושים שמפריעים לחיות (שו"ע ורמ"א או"ח תרמ ד).

שאלה: האם מותר לבנות סוכה על גבי רכב?

הרב אבינר: כן. אם יש שיעור והיא יציבה (שו"ע או"ח תרכח ב), והיא כשרה גם בשעה נסיעה (שעה"צ שם ס"ק יא. ילקוט יוסף מועדים קכא). מותר לעלות בשבת ויום טוב אם אין זה גורם לפעולות חשמלות (עיין שו"ע או"ח שח ג שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו).

דפנות הסוכה

שאלה: כמה דפנות צריך?

הרב אבינר: שתי דפנות שלמות, ובשלישית יש כמה דינים להקל (שו"ע או"ח תרל ב-ג. מ"ב ס"ק יח).

שאלה: מאיזה חומר אפשר לעשות דפנות?

הרב אבינר: מכל חומר, עץ, קיר של בית, קירות של תעלת קשר, או רכב (שו"ע או"ח תרל א).

שאלה: מה הגובה המזערי של דופן?

הרב אבינר: 10 טפחים = 80 ס"מ (שו"ע או"ח תרל ט).

שאלה: האם מותר שיהיו בדפנות רווחים פתוחים?

הרב אבינר: כן. פחות מ"לבוד" = 3 טפחים = 24 ס"מ (שו"ע או"ח תרל ט).

שאלה: האם אפשר לעשות דפנות מבד?

הרב אבינר: כן. יש מחמירים למתוח חבלים במרחק פחות מ-3 טפחים = 24 ס"מ בגלל שהדפנות תמיד מתנדנדות. אבל מן הדין די שתהיינה קשורות היטב בלי אפשרות של ניתוק (שו"ת אגרות משה ה מ אות ב. חזו"א או"ח עז סק"ו. שו"ת משנה הלכות ה עז. שו"ת שאילת שלמה ד קכו).

סכך הסוכה

שאלה: ממה עושים סכך?

הרב אבינר: מן הצומח בתנאי שהוא תלוש ולא כלי או דבר שהיה חלק הכלי כגון כסא או סולם (שו"ע או"ח תרכט א).

שאלה: האם אפשר לעשות סכך מקרשים?

הרב אבינר: כן. אפילו שמשו לבניין, כי בית אינו כלי. אבל בתנאי שהם רחבים פחות מ-3 טפחים = 24 ס"מ (שו"ע או"ח תרכט יח).

שאלה: מותר להשתמש בסכך שריחו רע?

הרב אבינר: לא (שו"ע או"ח תרכט יד).

שאלה: מותר סכך שנושר כל הזמן ומפריע?

הרב אבינר: לא. אבל אפשר למתוח יריעת ניילון סמוכה לו (שו"ע או"ח תרכט יט).

שאלה: מותר סכך לנצח?

הרב אבינר: כן. עדיף שיהיה מחובר בחוטי פשתן, אבל כשר גם אם אלו חוטי ניילון וכדומה (הליכות שלמה ח ה. שו"ת שבט הלוי ו עד. שו"ת אז נדברו ב סו. ויש החמירו: הגר"מ אליהו והגרי"ש אלישיב).

שאלה: כמה סכך צריך?

הרב אבינר: צילתה מרובה מחמתה, שהרוב יהיה סכך (שו"ע או"ח תרלא א).

שאלה: מה דין סוכה שיש בה חור גדול 3 טפחים = 24 ס"מ?

הרב אבינר: אם הוא לא פוסל את הסכך, העיקר לא לשבת תחתיו (שו"ע ורמ"א או"ח תרלב ב. חזו"א או"ח קמד ה. שו"ת יביע אומר ד או"ח מט).

שאלה: מה אם יש מקום בו הסכך מאוד דליל?

הרב אבינר: כנ"ל (רמ"א או"ח תרלא ב. מ"ב סק"ד).

שאלה: מה עושים קודם, הדפנות או הסכך?

הרב אבינר: הדפנות קודם. אם הניחו את הסכך לפני שבנו דפנות, להרימו את הסכך ולהניחו שוב (רמ"א או"ח תרלה א. מ"ב סק"י. ילקוט יוסף מועדים קלב).

שאלה: מותר להניח סכך תחת רשת?

הרב אבינר: בתנאי שרוב הרשת פתוח, חמתה מרובה מצילתה. לכן תחת רשת הסוואה אסור, כי צילתה מרובה מחמתה (שו"ע או"ח תרכו א. מ"ב סק"א).

שאלה: מותר להניח סכך על גבי פרגולה?

הרב אבינר: בתנאי א. שרוחב הקורות פחות מ-3 טפחים = 24 ס"מ (שו"ע או"ח תרכט יח. מ"ב תרכו ס"ק יז. כה"ח לא). ב. שהרווח ביניהן גדול מרוחב הקורות, חמתה מרובה מצילתה (שו"ע או"ח תרכו א. תרלא ט. שו"ת באהלה של תורה או"ח פה).

שאלה: האם מותר להשתמש בפרגולה כסכך?

הרב אבינר: כן בכמה תנאים:

א. הקורות הונחו אחרי הדפנות (רמ"א או"ח תרלה א. ילקוט יוסף מועדים קלב).

ב. רוחבן פחות מ-3 טפחים = 24 ס"מ (שו"ע או"ח תרכט יח).

ג. הרווח בין הקורות קטן מרוחב הקורות. צילתה מרובה מחמתה (שו"ע או"ח תרלא א).

ד. לפתוח את הברגים שמחזיקים את הקורות כדי שיהיה לסכך דין עראי (עיין שעה"צ תרלג ו. ילקוט יוסף מועדים קכו. שו"ת באהלה של תורה או"ח פה).

ה. אם הפרגולה לא נעשתה מראש לשם סכך אלא לשם צל, זו "סוכה ישנה", לכן להרים את הקורות ולהניחן (שו"ע או"ח תרלו א).

שאלה: האם מותר להניח את הסכך על מסגרת ברזל?

הרב אבינר: לא לכתחילה מדין מעמיד שצריך בעצמו להיות כשר לסכך, אלא להניח עליה נסרים דקים (שו"ע ורמ"א או"ח תרכט ז. מ"ב ס"ק כב. מ"ב תרל ס"ק נט. ילקוט יוסף מועדים קל).

שאלה: האם מותר לייצב את הסכך בחוטי ניילון, אזיקונים או מסמרים?

הרב אבינר: לא לכתחילה מדין מעמיד (מ"ב תרכט ס"ק כו. כה"ח ס"ק נו).

שאלה: האם מותר להניח על הסכך כלי מתכת או עץ?

הרב אבינר: לא, כנ"ל. אלא קורות עץ (ילקוט יוסף מועדים קל. שו"ת באהלה של תורה בפח).

שאלה: ואם הסכך עלול לעוף ואין לו דבר אחר כדי לייצב אותו?

הרב אבינר: מותר בשעת הדחק (שו"ת בצל החכמה ה מד). מה שמותר דיעבד, מותר לכתחילה בשעת הדחק.

שינה בסוכה

שאלה: האם חייבים לישון בסוכה?

הרב אבינר: כן גם שינת עראי (שו"ע או"ח תרלט ב).

שאלה: האם מותר לישון באוטובוס?

הרב אבינר: כן. כי אדם גם נרדם כן מחוץ לביתו הקבוע. תשבו כעין תדורו (עיין הליכות שלמה סוכות ט יז).

שאלה: ומה אם אדם נרדם בבית הכנסת וכדומה?

הרב אבינר: אין חובה להעירו. כנ"ל (שם).

שאלה: האם מותר לישון תחת השולחן?

הרב אבינר: אם הוא בגובה פחות מ-10 טפחים = 80 ס"מ (מ"ב תרכז סק"ג. כה"ח סק"ה).

שאלה: מה הדין אם קשה לישון בסוכה, בגלל רעש, חום, זבובים, רוח חזקה, גשם?

הרב אבינר: פטור. תשבו כעין תדורו. מצטער פטור. אבל מראש יש לבנותה במקום ראוי (שו"ע או"ח ורמ"א תרמ ד. ביה"ל מפני הרוח).

שאלה: האם חייל חייב ללכת למרחק כדי לישון בסוכה.

הרב אבינר: אותו מרחק שהיה הולך כדי לישון בביתו. תשבו כעין תדורו. אבל אם זה טורח עבורו, או יפגע בכושרו הצבאי, פטור כי העוסק במצוה פטור מן המצוה (שו"ע או"ח תרמ ז. מ"ב ס"ק לו, לח. כה"ח ס"ק סד).

שאלה: האם חייל בפעילות צבאית חייב בסוכה?

הרב אבינר: פטור, כי העוסק במצוה פטור מן המצוה, אלא אם כן יש לו סוכה בלי טרחה (שו"ע או"ח תרמ ח. מ"ב ס"ק מו).

שאלה: האם מותר לחייל להישאר בחג במקום בו יש סוכה אם אחר כך יצטרך לנסוע בחג לתפקיד צבאי?

הרב אבינר: כן. כי מותר לאדם להיכנס למצב שיצטרך אחר כך לחלל שבת משום פיקוח נפש (שש"כ לב הערה קד. מ הערה סד. שו"ת משיב מלחמה א, נח).

שאלה: מותר לנסוע בחג עם רכב לסוכה או ללכת ברגל מחוץ לתחום?

הרב אבינר: לא (מ"ב תרלט סק"א. כה"ח סק"א).

אכילה בסוכה

שאלה: האם חייל בפעילות צבאית חייב לאכול בסוכה?

הרב אבינר: פטור. העוסק במצוה, פטור מן המצוה, אלא אם כן יכול לקיים בנקל בלי שזה יפגע בתפקיד (שו"ע או"ח תרמ ז, ט. מ"ב לח, מו. כה"ח ס"ק סד).

שאלה: האם בבסיס עצמו חייל חייב לאכול בסוכה?

הרב אבינר: כן. אם אין זה פוגע במילוי תפקידו (שו"ע או"ח תרלט ב. ילקוט יוסף מועדים 142-143).

שאלה: האם חייל שנוסע לחופשה מן הצבא או חוזר חייב לאכול בסוכה?

הרב אבינר: פטור. הולכי דרכים (שו"ע או"ח תרמ ח. מ"ב ס"ק לט, מ. כה"ח ס"ק סו-סז).

שאלה: על איזה מזון חייבים בסוכה?

הרב אבינר: לחם. עוגה. תבשיל מחמשת מיני דגן (מ"ב תרלט ס"ק טו. כה"ח ס"ק מא). על כל השאר, המחמיר תבוא עליו ברכה (שו"ע או"ח תרלט ב. מ"ב ס"ק טו. שו"ת יחוה דעת א סה).

שאלה: ובלילה הראשון?

הרב אבינר: חייב לאכול כזית לחם = 29 סמ"ק (שו"ע או"ח תרלט ג. מ"ב ס"ק כג. ילקוט מועדים קלט).

שאלה: על איזו כמות מזון מברכים לישב בסוכה?

הרב אבינר: לחם כביצה = 58 סמ"ק. על עוגה 4 ביצים = 232 סמ"ק (שו"ע או"ח תרלט ב. מ"ב ס"ק טו-טז. ביה"ל ד"ה אם. שעה"צ ס"ק לה. שו"ת יחוה דעת א סה). ויש מברכים על כביצה עוגה = 58 סמ"ק (מ"ב תרלט ס"ק טז. כה"ח ס"ק לג).

שאלה: אם בסוכה יש חום או קור, רעש או גשם, זבובים או יתושים, האם חייב לאכול שם?

הרב אבינר: פטור. מצטער פטור. אבל מראש יש לבנותה במקום נוח (שו"ע או"ח תרמ ד).

שאלה: אם חייל אוכל בשטח בלי סוכה מה נוסח קידוש?

הרב אבינר: רגיל מלבד לשבת בסוכה (עיין שו"ע או"ח תרמא).

פטורים מסוכה

שאלה: האם חולה חייב בסוכה?

הרב אבינר: פטור אם לא מרגיש טוב (שו"ע או"ח תרמ ג).

שאלה: האם חיילת חייבת בסוכה?

הרב אבינר: פטורה (שו"ע או"ח תרמ א). ואם רוצה, יכולה. ספרדיות לא מברכות (ילקוט יוסף קלה). אשכנזיות ועולות מצפון אפריקה מברכות (מ"ב תרמ סק"א).

שאלה: האם היחידה עושה טיול בחול המועד או החייל באופן פרטי, האם חייב בסוכה?

הרב אבינר: לא. הולכי דרכים. אלא אם כן בנקל משיג סוכה. או יאכל דברים שלא מצריכים סוכה (שו"ת שאילת שלמה א רלח. שו"ת באהלה של תורה ב צג).

שאלה: חייל שחוזר מפעילות בחול המועד ואז יושב לראשונה בסוכה האם יברך שהחיינו?

הרב אבינר: כן (מ"ב תרלט ס"ק לו).

דברי חול בסוכה

שאלה: האם מותר לעסוק בדברי חול בסוכה כגון שיחת חולין או הרצאת חולין?

הרב אבינר: כן, עושים הכל בסוכה. הסוכה היא ביתו. מלבד דברים של בזיון (שעה"צ תרלט סק"ד).

ארבעה מינים

חובת לולב וד' מינים

שאלה: האם חייל בתפקיד מבצעי חייב בלולב?

הרב אבינר: העוסק במצוה פטור מן המצוה, אלא אם כן, אין זה מפריע למילוי תפקידו (סוכה כה א).

שאלה: האם יוצאים ידי חובה בלולב של חברו?

הרב אבינר: ביום הראשון, חברו יתן לו במתנה והוא יחזיר במתנה. בשאר הימים, אפשר בלולב שאול (שו"ע או"ח תרנח ג-ה).

שאלה: מה דין לולב ציבורי שסיפקה הרבנות הצבאית?

הרב אבינר: יוצאים ידי חובה גם ביום הראשון, כי מראש הותנה שהוא שייך לכל מי שנוטל אותו. אבל אם אפשר, עדיף שיקנה לעצמו (שו"ע או"ח תרנח ט. מ"ב ס"ק לט, מב. ילקוט יוסף מועדים קעג, קעט).

שאלה: האם חיילת חייבת בלולב?

הרב אבינר: לא. אבל אם רוצה, יכולה ליטול. אשכנזיות ועולות מצפון אפריקה מברכות (מ"ב תרנד סק"א). ספרדיות לא (שו"ת יביע אומר א או"ח מב).

זמן לולב

שאלה: מתי זמן לולב?

הרב אבינר: ביום ולא בלילה (שו"ע או"ח תרנב א).

שאלה: ואם איחר?

הרב אבינר: 13.5 דקות אחרי השקיעה, יטול בלי ברכה, ויש מתירים לברך (שו"ת יביע אומר ו יו"ד כג. ילקוט יוסף מועדים מז, קסט).

שאלה: מותר לאכול לפני נטילת לולב?

הרב אבינר: טעימה בעלמא מותרת. ואם נצרך לאכול לפעילות הצבאית, יאכל רגיל (שו"ע או"ח תרנב ב. מ"ב סק"ז. ילקוט יוסף מועדים קסה).

תחבושת

שאלה: מה יעשה חייל שיש לו תחבושת על כף היד?

הרב אבינר: זו חציצה. לכן אם חלק היד גלויה, יאחוז בחלק הגלוי. אם הכל מכוסה יסיר התחבושת. אם אי אפשר, יטול ככה ויברך (נשמת אברהם או"ח תרנא ה).

שיעור

שאלה: מה הגודל המזערי של ד' מינים?

הרב אבינר: ערבה, הדס, 3 טפחים = 24 ס"מ (שו"ע או"ח תרנ א. מ"ב סק"א. כה"ח סק"א). אתרוג כביצה = 54 סמ"ק (שו"ע או"ח תרמח כב).

חיבוט ערבה

שאלה: האם בהושענא רבה אפשר להשתמש בערבות שחברו כבר חבט בהן?

הרב אבינר: כן אם אין לו אחרת (שו"ת שבט הלוי ב נח. שו"ת יחוה דעת ג מח).

שאלה: האם מותר להשתמש לחיבוט ערבה בערבה שבד' מינים?

הרב אבינר: אם אין לו אחרת (ילקוט יוסף מועדים קפג. ובמ"ב תרסד ס"ק כא משמע שמותר אף לכתחילה).

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה