יום שישי, 12 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים מס' 22


נסיון פינוי ישובים
שאלה: למה הקב"ה רוצה שיפנו ישובים?  למה הניסיון הזה?  אנשים לא עומדים בזה, איך הקב"ה נותן לאנשים לפנות בתים בארץ ישראל, כגון "שכונת האולפנה"?
הרב אבינר: בגאולה יש גם משברים ונסיגות.  90% הצלחות, 10% כישלונות ואפילו פחות מזה (עיין רמב"ן שמות ה כב-כג – רשם מ"צ).

בעל שמקדיש זמן רק לעצמו בשבת
שאלה: מה עושים עם הבעל בשבת מעונין להקדיש את הזמן לעצמו ולא ללימוד הילדים או למשחק איתם - מבלי לפגוע בשלום הבית?  הבעל גם לומד בשבת וגם קורא עיתונים.
הרב אבינר: אולי למצוא פשרה אם אפשר.  זה נושא מורכב לסמס.  דברי עם אשתי.

גרביים
שאלה: איפה המקור שאישה לא חייבת גרביים?
הרב אבינר: משנה ברורה ס' עה.  וגם הגרש"ז אוירבך כתב שאין לכפות על נשים לגרוב גרביים ומותר להן לסמוך על המשנה ברורה.  אורו של עולם 94.

להילחם נגד פינוים
שאלה: עד מתי ניתן שירמסו אותנו עם פינוי יישובים? אולי הגיע הזמן להילחם כמו החרדים ולהרויח כמותם?
הרב אבינר: יש להילחם מלחמת דעות, בלי הרמת ידיים, בלי ביזוי, בלי שנאה.  מאמר את אחי אנכי מבקש מרבנו הרב צבי יהודה (לנתיבות ישראל א קמ – רשם מ"צ).

מניין מהיר בלי דיבורים או איטי עם דיבורים
שאלה: עדיף להתפלל במניין מהיר שאין בו דיבורים או במניין יותר איטי אך יש בו דיבורים?
הרב אבינר: שאין בו דיבורים, כי דיבורים הם איסור, ותפילה איטית היא מעלה.

ש"ץ עם טלוויזיה
שאלה: האם מי שמחזיק טלוויזיה יכול להיות שליח ציבור?
הרב אבינר: תלוי אם באותו ציבור העבירה הזאת נפוצה (עי' עין איה שבת לא א – רשם מ"צ).

מצוקות
שאלה: על פי רוב, מצוקות גורמות להתקרב לד'.  אצלי זה להיפך.  מה לעשות?
הרב אבינר: זה תלוי בבחירתו של האדם (מסילת ישרים יט – רשם מ"צ).

התרת נדרים בשבת
שאלה: האם מותר לעשות התרת נדרים בשבת?
הרב אבינר: אם זה לצורך שבת (שו"ע יו"ד רכח ג – רשם מ"צ).

בן מתרחק
שאלה: בני הולך ומתרחק מהדת, ואיני מצליח למנוע.  מה לעשות?
הרב אבינר: אין תרופת פלא.  לפנות למישהו המכירו שימצא מסילת לליבו (אגרות הראיה א קע-קעא, לרב מילשטיין – רשם מ"צ).

ברכת המזון
שאלה: האם פרוסה אחת של לחם מחייבת ברכת המזון?
הרב אבינר: כן.  כזית.  29 סמ"ק.  קופסת גפרורים בערך.

חלב תינוקות
שאלה: האם אפשר לתת לתינוק חלב מלאכותי שמכיל חלב נכרי?
הרב אבינר: כן, אם יש הכשר.  לא מחמירים על תינוקות (עי' שו"ת שאילת שלמה א שיד – רשם מ"צ).

תיקון נפטרים
שאלה: האם לעשות תיקון נפטרים אצל רב מקובל – תמורת כסף?
הרב אבינר: די לתת צדקה באופן רגיל.

שנאה
שאלה: אדם פגע בי מאוד, ולא ישמע לי אם אדבר איתו.  מותר לי לשנוא אותו בלב?
הרב אבינר: כן.  עיין יומא כב-כג.  אבל כדאי להירגע בהדרגה, לטובתך.

ליווי חתן וכלה
שאלה: יש בעיה אם שני הורי החתן מלווים אותו לחופה וכן הורי הכלה?
הרב אבינר: כן, בעיה.  לא כך נהגו אנשים יראי שמים לאורך הדורות (שו"ת משנה הלכות ג קמז.  ד רו – רשם מ"צ).

מהמר
שאלה: מי שמהמר הימורי ספורט כגון טוטו, האם הוא פסול לעדות – משום משחק בקוביא?
הרב אבינר: לא בימינו (עי' שו"ת ישכיל עבדי ח יו"ד ה.  שו"ת יביע אומר ז חו"מ ו – רשם מ"צ).

תשלום במזומן
שאלה: מותר לשלם במזומן כדי לקבל מחיר נמוך יותר?
הרב אבינר: כן.  אם יש חשבונית כחוק.

קניה מגוי
שאלה: האם מותר לקנות מגויים אם יש הפרש מחירים גדול לעומת יהודים?
הרב אבינר: יש מתירים, כמובן בתנאים שיש לו חשבונית כחוק.  וכמובן גם יהודי עם חשבונית (שו"ת שאילת שלמה ב רסד, תמב.  ד רמב – רשם מ"צ).

לימוד בצניעות
שאלה: מותר ללמוד תורה אם אני רק לובש גופיה?
הרב אבינר: כן.  אך ראוי ללמוד באימה ויראה בבגד צנוע (ברכות כ – רשם מ"צ).

איש דוגמן
שאלה: האם מותר לאיש לדגמן?
הרב אבינר: כן.  בתנאי, א. שאלו בגדים צנועים, כי תמיד יש להיות צנוע גם בחדר סגור ובחושך.  קצור שו"ע ג א.  ב. שאלו בגדים הגונים, לא בגדים יוקרתיים ולא סמרטוטים, אלא בגדים בינוניים נאים.  רמב"ם דעות ה ט.  כי אין לגרות יצרים לדבר שלילי.  שו"ע או"ח שז טז.

טבעונים ומצוות
שאלה: האם לטבעונים יש הקלה למצוות הקשורות לעור של בהמה כגון ספר תורה, תפילין ומזוזה?
הרב אבינר: לא...

מי כמוכה
שאלה: למה בפעם הראשונה שאומרים מי כמוכה אין דגש בכף ובפעם השניה יש?
הרב אבינר: בפעם הראשונה מי מחובר לכמוכה בטעמי המקרא, ובפעם השניה הוא נפרד.

מעשר כספים
שאלה: האם מותר לשלם למדריכת כלה ממעשר כספים?
הרב אבינר: לא.  מעשר זה לעניים, אלא לשלם על חשבון הוצאות החתונה.

התאבדות
שאלה: האם למתאבד יש חלק לעולם הבא?
הרב אבינר: כן, אחר מירוקים.

כבוד הורים
שאלה: האם מותר לגר לנסוע לחו"ל כדי לבקר שם הוריו הביולוגיים?
הרב אבינר: כן.  נחשב מצוה, אם אינם יכולים לבוא (תוס' ע"ז יג א.  רמב"ם מלכים ה ט – רשם מ"צ).

גאולה
שאלה: איך יודעים שעכשיו ד' החליט לעשות גאולה?
הרב אבינר: כי הוא הודיע לנו בתורה שבכתב ושבעל פה כיצד נדע (עי' סנהדרין צח א.  רש"י.  רמב"ם מלכים יא א – רשם מ"צ).

בילוי מעורב
שאלה: מותר לכמה זוגות לבלות, לטייל ולאכול יחד?
הרב אבינר: לא.  יש להתרחק מאוד מאוד גברים ונשים.  קיצור שו"ע קנב ח-ט-י.

הלכות גניזה חלק ב
עלוני שבת
שאלה: האם מותר לשים עלוני שבת בשתי שקיות ולזרוק לפח או יש לגנוז?
הרב אבינר: לגנוז.  יש שם דברי תורה (מ"ב מ ד.  קנד ז.  חזו"א יו"ד קסד ג.  שו"ת שאילת שלמה א שפד).
שאלה: ולפח מיחזור?
הרב אבינר: יש להקל אם אין שם ד' וזה ממוחזר רק לדברי תורה, מה שלא מציאותי (עיין שו"ת הר צבי  יו"ד רלא, רלג.  שו"ת עין יצחק ס ה).

ברית חדשה וקוראן
שאלה: מצאתי ברית חדשה וקוראן ורוצה לזרוק לפח.  אפשר?
הרב אבינר: ברית חדשה כן, כי זו עבודה זרה (שו"ת אגרות משה יו"ד א קעב).  בקוראן, יש גם שם ד' ודברי אמונה, לכן לעטוף טוב ולשים בגניזה (גנזי הקודש קא).

גניזת דיסק
שאלה: האם דיסק עם דברי תורה טעון גניזה?
הרב אבינר: לא.  אין זו כתיבה ניכרת שהתורה אסרה לאבד (שו"ת אגרות משה יו"ד א קעג).

גניזה או מיחזור
שאלה: האם מותר לשים במיכלי מיחזור דברי תורה בלי שם ד'?
הרב אבינר: כולם מוגדרים כפירושי התורה ואסור לנהוג בהם בזיון (שו"ת שאילת שלמה א שפט.  ג ש).

ב"ה או בס"ד
שאלה: האם מותר לכתוב ב"ה או שחייבים לכתוב בס"ד?
הרב אבינר: מותר לזרוק לפח אם כתוב ב"ה, כי זה ראשי תיבות (שו"ע יו"ד רעו י.  שו"ת יחוה דעת ג עח.  שו"ת שאילת שלמה א שפא).

גניזת מי כביסה
שאלה: מה המקור לגניזת מי כביסה בחולצה עם פסוק?
הרב אבינר: איני זוכר איפה ראיתי.  על כל פנים הרמב"ם פוסק בהלכות סוטה ד ו שמותר לזרוק.  אך בוודאי בשירותים צריך כיסוי, וכן אין לכבס עם בגדים מטונפים, ובכלל לשמור שלא יבוא לידי ביזיון.  עיין שו"ע יו"ד רסג ד.

ציציות ישנות
שאלה: ציציות ישנות לזרוק או לשים בגניזה?
הרב אבינר: כיון שאינן תשמישי קדושה אלא תשמישי מצוה, אפשר לזרוק אותם דרך כבוד, כלומר לא לפח, אלא לגניזה או להניח בטבע (שו"ע ורמ"א או"ח כא א.  מ"ב א.  פסקי תשובות שם).

בית מזוזה
שאלה: האם בית מזוזה צריך גניזה?
הרב אבינר: כן.  תשמישי קדושה (שו"ע או"ח קנד ג).

בול עם פסוקים
שאלה: האם בול עם פסוק חייב גניזה?
הרב אבינר: כן, אפילו שאין בו שם השם, יש בו קדושה (עי' בית לחם יהודה יו"ד רפב ה.  שו"ת שאילת שלמה א שפח).

בקבוק עם דברי תורה
שאלה: האם מותר לזרוק לפח בקבוק שתיה שכתוב עליו: אסור לפתוח בשבת?
הרב אבינר: יש מחמירים, אך מותר, כי אין זה לימוד תורה, רק הוראה בלי נימוקים, וגם אינו מיועד להשמר אלא חד פעמי במהותו (שו"ת זקן אהרן ב ע.  הליכות שלמה – תפילה פ"כ הערה 72.  אמנם הג"ר אביגדר נבנצל כותב ביצחק יקרא על השו"ע קנד ג: הוראה המדופסת על בקבוקים וכדומה, כגון שאין לפתוח בשבת, טעונה גניזה).   

עטיפת טלית
שאלה: התיק מפלסטי שעוטף את תיק הטלית צריך גניזה?
הרב אבינר: לא. תשמיש דתשמיש דתשמישי מצוה (עי' שו"ע כא א.  מ"ב א).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה