יום חמישי, 11 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים מס' 21


מלכות מותר?
הרב אבינר: מה שיוצא מן הטמא, טמא, מלבד דבש (בכורות ז ב).  ויש ספק אם מזון מלכות דינו כדבש.  לכן אינו מותר אלא לחולה (שו"ת ציץ אליעזר יא נט.  שו"ת תשובות והנהגות ד קפח – רשם מ"צ).

לו צדיקים
שאלה: האם בין לו צדיקים יש גם נשים?
הרב אבינר: ודאי.

נסיון או סימן
שאלה: איך אפשר להבחין בין סימן מן השמים לבין נסיון?
הרב אבינר: על פי ההלכה.  אם זה דבר מצוה שמזדמן, זה סימן.  אם זו עבירה, זה נסיון (עי' התקופה הגדולה מהגרמ"מ כשר פרק טו – רשם מ"צ).

לוחם יס"ם
שאלה: איך לוחם יס"ם ביחידת מסתערבים הנמצא בכפר ערבי יניח תפילין?
הרב אבינר: העוסק במצוה פטור מן המצוה.

מכות לילד
שאלה: יש מצבים שיש להרביץ לילד?
הרב אבינר: כן במצבים חריגים, בפיקוח נפש, למשל.

כשרות ג'ירפה
שאלה: האם גירפה היא כשרה?
הרב אבינר: כן. היא מעלה גרה ומפריסה פרסה.  והרס"ג מפרש שזה זמר.  אך אסור לאוכלה בהעדר מסורת.
שאלה: שמעתי שאסור לאוכלה כי עקב אורך הצוואר לא יודעים איפה לשחוט?
הרב אבינר: הבלים של ילדים.  אדרבה יש מקום רב איפה לשחוט (שו"ע יו"ד כ.  ילקוט יוסף קסג – רשם מ"צ).

ספרות לא נקייה
שאלה: האם מותר לקרוא ספרות עם חלקים לא צנועים?
הרב אבינר: ודאי לא.  שו"ע או"ח שז טז.  חמור מאוד.

זוגיות
שאלה: יש לנו בעיות בזוגיות, כדאי לבדוק המזוזה בחדר השינה?
הרב אבינר: כדאי לפנות ליועץ נישואים.  כמובן טוב לבדוק כל המזוזות מידי פעם כדי לקיים המצוה כתיקונה (עי' פירושו של הרב על קצשו"ע סוף סי' יא – רשם מ"צ)

משיח – איש או תקופה
שאלה: האם המשיח הוא איש או תקופה?
הרב אבינר: גם.  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא: איש.  פרק יב: תקופה.

עקירת ישובים
שאלה: כיצד להתיחס למדינה שהחריבה גוש קטיף ועוד, כעשרת אלפים אנשים?
הרב אבינר: זו אותה מדינה שהושיבה ביהודה ושומרון 350 אלף אנשים.  כלומר החורבן הוא 3% לעומת הבנין.  אדם צריך לראות הכל קצת בפרופורציה בחיים, אם לא, נישואיו יעלו על שרטון.

קנית עבודה סמינריונית
שאלה: אני לומד באוניברסיטה וחייב להגיש עבודה.  האם אני יכול לשלם למישהו שיעשה אותה עבורי?
הרב אבינר: אם המרצה מסכים.

נגיעה בדודה
שאלה: האם יש מתירים לחבק ולגעת בדודה?
הרב אבינר: לא.  כך נפסק ברמב"ם ושו"ע.  גם קצשו"ע קנב ח-ט-י.

ספר קודש בכיס
שאלה: האם אפשר לשים משניות בכיס אחורי של המכנסיים?
הרב אבינר: לא, כי יושבים עליהן.

שיר השירים מ' יום
שאלה: מי שרוצה לקיים הסגולה של אמירת שיר השירים או פרק שירה ארבעים יום, האם יום הוא מערב עד ערב, או מבוקר עד הלילה?
הרב אבינר: כלשון בני אדם, מבוקר עד לילה.  הרי זו המצאה חדשה ואין עליה הלכות, אלא לשון בני אדם, כאמור (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).

שקר
שאלה: אם אני נפגשת עם בחור לשם שידוך ולא מעונינת שידעו, מותר לי לשקר?
הרב אבינר: כן.  אין בזה נזק לזולת רק הצלת עצמך.  דומה להיתר פוריא (יבמות סה ב.  וכן כתב בספר תתן אמת ליעקב [ה יז] בשם הגרי"ש אלישיב שמותר לבחור החוזר מפגישת שידוך, ונשאל אודות עסקו באותו הערב, להמציא סיפור בשביל לחסוך מעצמו אי נעימות.  כמו כן הוסיף שם שמותר לאישה שיולדת בן לאחר הפלה, שאין הבן הזה חייב בפדיון, לומר שהיא בת לוי, ובכך לחסוך מעצמה אי נעימות – רשם מ"צ).
שאלה: אם איני רוצה שידעו שאני בהריון, מותר לי לשקר?
הרב אבינר: כן.  כנ"ל.

כעס
שאלה: כיצד להתגבר על כעס?
הרב אבינר: נושא מורכב לסמ"ס.  עיין מסילת ישרים יא.

עקירת ישובים
שאלה: מה לעשות עם ישובים שהוקמו על אדמות של ערבים?
הרב אבינר: קודם כל יש לערבים האלה להביא הוכחות שהן שלהם.  ואם זה ניתן להם במתנה על ידי מלך ירדן, יש להביא הוכחות כיצד זה שייך למלך ירדן.  אם יוכח שהן שלהם, יש לשלם, כדברי מרן הרב קוק במכתבו לקק"ל (מאמרי הראיה 252 – רשם מ"צ).

כשרות טווס
שאלה: האם הטווס הוא כשר?
הרב אבינר: יש לו סימני עוף כשרים, אך אין לו מסורת,  לכן הוא אסור (עי' חולין סג ב.  רש"י חולין קטז א.  יו"ד פג – רשם מ"צ).

סוד הגלגול
שאלה: ראיתי שהרב כתב בשם האר"י ז"ל שהאמונה שאותה נשמה מתגלגלת תמיד אינה כפשוטה.  מה המקור?  ומה כן?
הרב אבינר: המקור בשער הגלגולים לאר"י הקדמה יד.  לא אותה נשמה מתגלגת אלא ניצוצות ממנה שלא נתקנו תחלה.

רדיד
שאלה: האם זה טוב שאשה תתעטף ברדיד – שאל?
הרב אבינר: כן.  זה צנוע.  אך באופן שלא מושך עין.

סעודה מעורבת
שאלה: יש הלכה שאומרת שצריכים להיזהר שבסעודת נישואים לא יאכלו אנשים ונשים בחדר אחד, ואם אוכלים, אין אומרים שהשמחה במעונו. כיצד בימינו הרבה חתונות אינן נפרדות?
הרב אבינר: אכן, לצערנו.  ויש לתקן (ב"ח אה"ע סב.  קצשו"ע קמט א.  עי' לבוש החור מנהגים לו – רשם מ"צ).

הגומל
שאלה: ילדנו הקטן רץ לכביש ותפסתי אותו בזמן.  האם לברך הגומל?
הרב אבינר: לא כי אין מברכים על אחרים.  אלא לתת צדקה.

אכילה מרובה
שאלה: האם יש בעיה לאכול במסעדה של "אכול כפי יכולתך"?
הרב אבינר: אין לזלול סתם ללא צורך בריאותי.

יציאה לחו"ל
שאלה: החלטתי לא לצאת לחו"ל לטיול.  יצאתי פעם אחת.  האם החלטתי עדיין תקפה?
הרב אבינר: זה לא תלוי בהחלטתך, אלא איסור הלכתי.  עיין רמב"ם מלכים ה ט.  שו"ע או"ח תקלא ד.

הלכות גניזה חלק א
מיסיון
שאלה: האם מותר לזרוק לפח חומר מיסיונרי שבו יש פסוקים בשם ד'?
הרב אבינר: כן.  אין בו שום קדושה כספר תורה שכתבו מין (שו"ת אגרות משה יו"ד קעב.  שו"ת שאילת שלמה ד רלד).

עיתון
שאלה: האם עיתון צריך גניזה?
הרב אבינר: דברי תורה שבו (שו"ת מלמד להועיל ב פט.  שו"ת מנחת יצק א יז-יח.  שו"ת שאילת שלמה א שפח.  ד רלג).

בעזרת ד'
שאלה: דף שכתוב עליו בעזרת ד' טעון גניזה?
הרב אבינר: לא.  אין זה פסוק או דברי חז"ל.  ואותו ד' היא ראשי תיבות (שו"ע יו"ד רעו י.  ערה"ש כח).

מחברות וספרי קודש של ילדים
שאלה: האם יש לגנוז מחברות וספרי קודש של ילדים?
הרב אבינר: כן.  כל דברי תורה (שו"ת שאילת שלמה א שפד, שפט.  ג שא).

זוהר בעייתי
שאלה: מחלקים פרשיות של הזוהר על ידי מכון לחקר הקבלה שהרבנים פסקו לא להשתמש בו.  אז מה לעשות איתו?
הרב אבינר: לעטוף אותו היטב כדי שלא יוציאו ולגנוז אותו (שו"ת וישב הים ב יז).

שם ד'
שאלה: אם רשום שם בן ד' אותיות, האם אפשר להאריך את אות ה שתהיה ק ואז לזרוק אותו?
הרב אבינר: לא.  כי בעצם ההארכה הזאת יש מחיקה.

דגל המדינה
שאלה: האם יש לדגל מדינת ישראל קדושה וחייבים לנשקו אם נפל, ולגונזו אם נתבלה?
הרב אבינר: לא.  אין לו קדושה.  כמובן יש לכבדו (ע' נפש הרב צט-ק.  שו"ת אגרות משה או"ח א מו.  שמענו מהרב אהרן רקפת שהגר"מ פיינשטיין אמר פעם שהוא לא מתחרט על כל התשובות שכתב, מלבד מה שהשתמש בתשובה זו בביטוי "רשעים" על אלה שעשו את דגל המדינה – רשם מ"צ).

עלוני שבת לחילוניים
שאלה: האם לחלק עלוני שבת לחילוניים אם יש חשש שיזרקו לפח?
הרב אבינר: כן, אם יקראו.  בלפני עוור, תולים (משנה גיטין ה ט).  וכן אינו בעיה מיידית (עיין בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח).

פסוק בהזמנה
שאלה: האם לכתוב פסוק בהזמנה לחתונה או תודה לד'?
הרב אבינר: לא.  כי ייזרק לאשפה, והוא חייב גניזה.  עיין ראש השנה יח שחכמים קבעו חג ביום שהצליחו לבטל הזכרת שם ד' בשטרות (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלה.  שו"ת שאילת שלמה ד רלג, רלה.  ומספר הרב יהודה עמיטל: כשבאתי להזמין את הרב חרל"פ לחתונתי יחד עם חותני, הרב צבי יהודה מלצר ז"ל, רבה של רחובות, מסרתי לו את ההזמנה שהייתה פשוטה ביותר ללא פסוקים או עיטורים.  נתן הרב מבטו בהזמנה והעיר לי בעדינותו המיוחדת על כך שלא מוזכרת בה ירושלים ושלא העליתיה על ראש שמחתי.  חתם הרב עמיטל את סיפורו בצער ואמר: "לאחר הערה זו חשתי נזוף".  שירת הי"ם .  176.  אמנם אפשר להזכיר את ירושלים בלי פסוק או אם ציור).

אנציקלופדיה
שאלה: האם מותר לזרוק אנציקלופדיה לפח?
הרב אבינר: יש להוציא משם דברי התורה ולגונזם (מ"ב מ ד.  קנד ז.  חזו"א יו"ד קסד ג).

ספרים עם כפירה
שאלה: מה לעשות עם ספרים עם דברי קודש שיש בהם כפירה – לזרוק או לגנוז?
הרב אבינר: לגנוז, אבל אחרי עטיפה טובה, כי יש אנשים מחפשים בגניזה (גנזי הקודש קא).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה