יום שישי, 12 באוקטובר 2012

שו"ת מסרונים מס' 24


לימוד תורה בין עליות
שאלה: האם מותר בשעת קריאת התורה ללמוד תורה בשקט בין עליה לעליה?
הרב אבינר: כן (הגרח"פ שיינברג היה סדר לימוד מיוחד בשעת קריאת התורה בין גברא לגברא, שבו היה לומד בספר ערוך השולחן ומדי שנה היה מסיים כמה חלקים בסדר זה.  חוברת 'אוהב ימים' 10 – רשם מ"צ).

כיבוד הורים ולימוד בישיבה
שאלה: הוריי אוסרים עליי להמשיך ללמוד בישיבה שלי.  מה לעשות?
הרב אבינר: אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ ואין בזה חובת כיבוד אב ואם.  שו"ע יו"ד רמ בסוף.  כמובן לדבר איתם בכבוד.

כהן בבית-חולים
שאלה: האם מותר לכהן להיכנס לבית-חולים כדי לבקר חולים?
הרב אבינר: כן.  יש חששות רחוקים והם נדחים מפני המצוה (שו"ת ציץ אליעזר טז לג.  עי' שו"ת אגרות משה יו"ד א רמח, ב קטז – רשם מ"צ).

תוספתן
שאלה: אם כל מה שברא ד' בעולמו, יש לו תפקיד, אז למה ברא את האפנדיציט, הרי אין לו תפקיד?
הרב אבינר: יש לו תפקיד, גם אם אינו ידוע לנו.  עיין הקדמת רמב"ם למשנה.

מעשר כספים לזבד הבת
שאלה: האם מותר לשלם עם מעשר כספים את זבד הבת כאשר יאכלו בו אברכים?
הרב אבינר: לא.  מעשר זה לעניים.  או לתת ישירות לישיבה שלהם.

אבלות
שאלה: אני אבלה וגרה בפנימיה.  האם מותר לי להישאר בחדר כאשר חברה מקשיבה למוזיקה?
הרב אבינר: כן.  רק לא להקשיב בכוונה.  דין הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו (פסחים כה ב – רשם מ"צ).

לשון הרע על רבנים
שאלה: לפעמים קורה שאני שומע שמועה לא טובה על רב מסויים, או ש"נחשפת פרשיה" בעיתון על כך שרב מסויים הוא פושע או שאינו ראוי לפסוק ואסור להתייעץ איתו.  איך לנהוג במקרה כזה?  להאמין או לא?  והאם להתייעץ איתו?
הרב אבינר: אין להאמין ללשון הרע וק"ו על רב.

התפקדות למפלגה
שאלה: האם מותר להתפקד למפלגה כדי להשפיע על דרכה, כאשר אין כוונה להצביע עבורה?
הרב אבינר: לא.  אין זה מוסרי.  גניבת דעת (חולין צד א – רשם מ"צ).

סנפלינג
שאלה: האם קורס סנפלינג מותר?
הרב אבינר: אסור.  יש בזה סיכון מסויים, הוכחה לכך הוא הביטוח הגבוה.  סיכון, אף נמוך, אינו מותר אלא לפרנסה או למצוה, ולא לתענוג (עי' פתחי תשובה יו"ד קנז – רשם מ"צ).

שירת אשה
שאלה: האם מותר לאשה לשיר שלום עליכם ליל שבת כשיש אורחים?
הרב אבינר: לא.  קיצור שו"ע קנב ח.

זבוב במרק
שאלה: זבוב נפל למרק והוצא משם.  האם המרק כשר?
הרב אבינר: כן.  ביטול בשישים.  גם נותן טעם לפגם על פי רוב.

בחירה חופשית
שאלה: האם נכון שד' משתמש בך לעשות רצונו?  אז איפה הבחירה?
הרב אבינר: דרך בחירתך.  מגלגלים זכות על ידי זכאי (עי' שבת לב א.  רש"י על דברים כב ח – רשם מ"צ).

תנ"ך מתוך אמונה
שאלה: איך לומדים תנ"ך מתוך אמונה?  איפה אמצא הדרכה מפורטת על כל האישים?
הרב אבינר: אפשר בסיפרי "נסיכי אדם".

תוצרת א"י
שאלה: האם יש מעלה בקניית תוצרת ארץ ישראל, גם אם היא יותר יקרה?
הרב אבינר: ודאי.  חיזוק ישוב הארץ.

מלצר בשבת
שאלה: האם מותר להיות מלצר בשבת עם משכורת?
הרב אבינר: אם חלק מהעבודות הן בחול, כגון עריכה ליל שבת או ניקוי מוצ"ש או כביסת הבגדים של המלצר ביום חול (עי' שו"ע או"ח שו ד.  מ"ב יח – רשם מ"צ).

סודנים
שאלה: אני עובד בחנות, האם לתת שירותים לסודנים?
הרב אבינר: בודאי.  הם בני אדם.  אין זה קשור לסוגיה אם נותנים להם אישור לגור בארץ.

הזמנת מחללי שבת
שאלה: חתן עושה שבת חתן ויבואו קרובים רבים מחללי שבת.  אם יתנגד בכל תוקף, זה יגרום מתח ושנאה.
הרב אבינר: לא לעשות שבת חתן.  זה מנהג בעלמא.  וחילול שבת הוא חטא מאוד חמור (עי' שו"ת שאילת שלמה ד קט).

העלמת מס
שאלה: מנהל ישיבתנו מעסיק אדם שמעלים מס.  האם לדווח לראש הישיבה?
הרב אבינר: ודאי.  אחרי הזהרת המנהל (עי' דיני תוכחה ברמ"א או"ח תרח ב – רשם מ"צ).

חב"ד
שאלה: האם אני יכול לומר הרבי זצ"ל לחסיד חב"ד שמאמין שהוא עדיין חי?
הרב אבינר: לא להעליב אנשים.

פושטי יד
שאלה: אדם ברחוב שאיני מכיר ביקש ממני הלואה 100 שקל.  מה לעשות?
הרב אבינר: הוא לא אמין (שו"ע יו"ד רנא י – רשם מ"צ).

תשובה לפגם הברית
שאלה: למה כתוב בזוהר שאין תשובה לפגם הברית?
הרב אבינר: אין תשובה רגילה.  אבל יש תשובה עילאה על ידי לימוד תורה (עי' ספר טהרת הברית – רשם מ"צ).

מעיל אשתו מפני הקור
שאלה: האם מותר לבעל ללבוש את מעיל אשתו מפני הקור, או יש בזה לא ילבש?  וכן להיפך?
הרב אבינר: מותר, כי המטרה לא ללבוש אלא לחמם (שו"ת יביע אומר ו יד – רשם מ"צ).

מלון בבין המצרים
שאלה: האם מותר לצאת למלון עם אשתי בין המצרים?
הרב אבינר: כן.  עד אב.  ובחודש אב רק אם אין זמן אחר (עי' שו"ת עשה לך רב ב לה.  שו"ת שאילת שלמה א רז – רשם מ"צ).

דירה חדשה בבין המצרים
שאלה: האם מותר לעבור דירה בין המצרים?
הרב אבינר: כן.  עד אב.  ולברך הטוב והמטיב בכניסה (שו"ע או"ח תקנא יז – רשם מ"צ).  סעודת חנוכת הבית אחרי תשעה באב.

מלווה מלכה בליל י"ז בתמוז
שאלה: מותר לעשות מלווה מלכה במוצאי שבת ליל י"ז בתמוז עם מוזיקה ברחוב כדי לקרב רחוקים?
הרב אבינר: לא (שו"ת ציץ אליעזר י כו.  וכן הגרי"ד סולוביצ'יק בנפש הרב קצו.  דלא כשו"ת אגרות משה או"ח ח"א קסח.  ח"ד קיב ב).  אך עם שירת שירי קודש כן (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז.  שו"ת יחוה דעת ו לד – רשם מ"צ).

נבואה
שאלה: האם לרבי מלובביץ היתה נבואה?
הרב אבינר: אין נבואה מאז החורבן.  בבא בתרא יב.

לוטו
שאלה: האם לעבוד כנציג מכירות טלפניות של לוטו?
הרב אבינר: לא טוב.  מדין משחק בקוביא (שו"ת שאילת שלמה ג רא – רשם מ"צ).

מנין
שאלה: האם עדיף להתפלל במנין בעייתי שבקושי יש עשרה מקשיבים או ביחיד?
הרב אבינר: ודאי במנין, שדיעבד יוצאים ידי חובת מנין, מה שאין כן יחיד (חתימת ס' חפץ חיים.  שו"ת אגרות משה או"ח א ז – רשם מ"צ).

קריאת כף היד
שאלה: אדם שקורא בכף היד ניבא לי שחורות.  האם אפשר לשנות בעזרת תשובה?
הרב אבינר: כל אלה הבלים (שו"ת תשובות והנהגות ד קצו – רשם מ"צ).

מזון לבעלי חיים
שאלה: מותר לזרוק שאריות מזון בחוץ בשבת עבור חתולים?
הרב אבינר: אם מזונותיהם מוטלים עליך (קיצור שו"ע פז יח – רשם מ"צ).

בגדי מת
שאלה: מותר ללבוש הבגדים של מי שמת?
הרב אבינר: כן, מלבד נעליו שנעל בשעת הפטירה (גשר החיים ח"א ח ב – רשם מ"צ).

שידוך עם בחורה שמנה
שאלה: הוצע לי שידוך בחורה שמנה וזה מאוד מפריע לי.  האם להיפגש?
הרב אבינר: בודאי.  זה דבר חסר חשיבות.  אולי תמצא חן בעיניך ואז לא יהיה איכפת לך כלל שהיא שמנה (עיין נתיב האמת למהר"ל – רשם מ"צ).

קבלה לעם
שאלה: האם ללמוד קבלה בארגון קבלה לעם?
הרב אבינר: לא.  לימוד נסתר מיועד ליחידי יחידים, וארגון זה פונה לכל אדם, עמי הארץ, כולל חילוניים וגם גויים.  גם הוא מאורגן ככת (משנה חגיגה פרק ב.  יו"ד רמו ד – רשם מ"צ).

נטיות הפוכות
שאלה: האם גבר שחי עם גבר אחר כאיש ואשה אבל שומר מצוות מוגדר כדתי?
הרב אבינר: ודאי לא.  הרי עובר על איסור תורה חמור של חיוב מיתה.  כמובן אין להורגו אבל לא לעבור לקיצונות הפוכה להחשיבו דתי. 

מחאה נגד פינוי
שאלה: האם אפשר ללכת להפגנת מחאה נגד פינוי בתים של מתנחלים?
הרב אבינר: בתנאי שזה בצניעות ובלי אלימות (מאמר 'את אחי אנכי מבקש' מרבנו הרב צבי יהודה.  לנתיבות ישראל א קמ – רשם מ"צ).

כיסוי ראש
שאלה: כמה שערות מות לאשה להוציא החוצה?
הרב אבינר: טפח = 2 אצבעות = 4 ס"מ (שו"ת אגרות משה אה"ע נח – רשם מ"צ).

גלגול נשמות
שאלה: מה גלגול נשמות?
הרב אבינר: שליחות עלי אדמות (עי' שער הגלגולים לאר"י הקדמה יד – רשם מ"צ).

כתיבה על היד
שאלה: האם מותר לכתוב איזה דבר על היד?
הרב אבינר: כן.  אין זה כתובת קעקוע.  כי אין זו חריטה בתוך הבשר וגן אין זה קבע (עי' שו"ע יו"ד קפא – רשם מ"צ).

שיער ארוך
שאלה: אשתי לא רוצה שאסתפר.  האם מותר לגדל שיער ארוך בשביל שלום בית?
הרב אבינר: לא.  שלום בית הוא מצוה.  אך לא עושים מצוה על ידי עבירה.  אלא לדבר אל ליבה (עי' שו"ת שאילת שלמה א כג – רשם מ"צ).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה